Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Минали обучения

Практически въпроси по управлението, възлагането и одита на обществени поръчки

Уважаеми колеги, предвид необходимостта от преглед на практиката по прилагане на изменения и допълнен Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му, както и на актуалните новости при осъществяването на одита и контрола върху процедурите с европейско финансиране, имаме удоволствието да Ви поканим на организираното от нас обучение, на което да обсъдим практически въпроси по управлението, възлагането и одита на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове и недопускането на финансови корекции.

В обучението ще бъдат представени конкретни примери, касаещи подготовката и провеждането на процедурите, избора на критерии за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съдържанието на договорите, съпроводени с казуси от практиката на АОП, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и ДФ “Земеделие”.

Акценти в обучението:

 • Нови моменти в практиката по прилагане на изменения и допълнен закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
 • Практика при осъществяване на предварителния контрол на аоп избягване на често допускани нарушения
 • Практика иа „одит на средствата от ес” при проверките на обществени поръчки и налагането на финансови корекции
 • Администриране и контрол на обществените поръчки
 • Казуси от практиката на аоп, иа “осес”, дф “земеделие”
 • Възможности за кандидатстване по проекти финансирани от дфз

 Лектори:

 • Ивайло СТОЯНОВ – Началник отдел “Предварителен контрол” на Агенцията по обществени поръчки
 • Дора БУРОВА – Държавен одитор” в ИА „Одит на средствата от ЕС”
 • Станислава ХРИСТОВА – Директор на дирекция “Обществени поръчки” в Държавен фонд “Земеделие”;
 • Диана ГЕОРГИЕВА – Старши юрисконсулт в дирекция “Правна” в Държавен фонд “Земеделие”;

Място на провеждане:

 • гр. Разлог, хотел “Green Wood” ***

Дата на провеждане:

 • 26 септември – 28 септември 2012 г.
[expand title=“Програма на събитието и цени:“]

ДЕН ПЪРВИ- 26 септември /сряда/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.30 Ивайло Стоянов – Практическо приложение на промените на ЗОП и ППЗОП 2012, изисквания и условия към: Личното състояние на икономическите оператори; Критериите за подбор; Показателите за оценка на офертите. Практика на АОП, КЗК, ВАС и Европейският съд. Добри практики и примерни критерии и показатели за оценка. Експертни оценки. Специфики на оценяването при поръчки за строителство и услуги. Допускани несъответствия при определяне на показателите, условията към участниците и оценката на офертите
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.00 Ивайло Стоянов – Практика и нови моменти при предварителния контрол, осъществяван от АОП. Несъответствия, водещи до налагане на финансови корекции при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми на ЕС.
Договаряне без обявление – нови моменти – практика и приложение на основанията
17.00 – 18.00 Дискусия и въпроси по изложените казуси
19.30 Вечеря с програма

ДЕН ВТОРИ – 27 септември /четвъртък/

08.00 – 09.30 Закуска
09.30 – 11.00 Дора Бурова – ИА „Одит на средствата от ЕС” – Одитен орган по Оперативните програми по СКФ – мисия, функции, задачи, видове одитни ангажименти; Подход на Одитния орган при проверките на обществени поръчки, защо и кои обществени поръчки подлежат на проверка, обхват на работата и други;
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Дора Бурова – Често срещани нарушения при възлагането на обществени поръчки от практиката на Одитния орган с анализ на приложимата правна уредба и конкретни примери от практиката и подход при анализа на финансовото им влияние (размер на финансовите корекции);
Препоръки за управление на риска от финансови корекции при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 16.00 Ивайло Стоянов – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана (предишни „три оферти”). Условия, приложим ред и изисквания. Практическото отражение на новите изменения във Вътрешните правила по обществени поръчки – образци на документи.
Казуси от практиката на Агенция по обществени поръчки
16.00 Свободно време
19.30 Вечеря с програма

ДЕН ТРЕТИ – 28 септември /петък/

08.00 – 09.00 Закуска
09.30 – 10.30 Станислава Христова, Диана Георгиева – Администриране и контрол на обществените поръчки. Планиране и подготовка на обществените поръчки. Вътрешни правила и процедури. Практическо възлагане и изисквания към участници, възложители и изпълнители. Контрол на изпълнението на договора за обществена поръчка.
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Станислава Христова, Диана Георгиева – Процедура за предварителен и последващ контрол в Държавен фонд „Земеделие” – РА. Обхват, цели и етапи на осъществявания контрол. Често срещани нарушения и санкции. Специфични изисквания. Примери от практиката на ДФЗ.
Възможности за кандидатстване по проекти финансирани от ДФ “Земеделие”.
13.00 Обяд и отпътуване на участниците

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 394 лева за един участник и 365 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая на база всичко включено, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара, които ще бъдат изпратени на всички участници.

Доплащане за самостоятелна стая:

 • за 2 нощувки е 40 лв.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail:

 • desisslava2005@gmail.com,

съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване единично или двойно, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • за записване и плащане на таксата е 24 септември 2012 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара.

Информация по всички въпроси можете да получите на:

[/expand]
Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си