Минали обучения

Практическо обучение през погледа на утвърдени експерти от АДФИ, Сметна палата, Столична община и АОП

Уважаеми колеги, предвид необходимостта от практически преглед на процеса по планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки, както и на актуалните новости при осъществяването на външния одит и финансова инспекция върху процедурите с европейско и национално финансиране, имаме удоволствието да Ви поканим на организираното от нас обучение, на което да обсъдим практически въпроси по управлението, възлагането и одита на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове и недопускането на финансови корекции, през погледа на утвърдени експерти от АДФИ, Сметна палата, Столична община и АОП.

В обучението ще бъдат представени конкретни примери, касаещи подготовката и провеждането на процедурите, избора на критерии за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съдържанието на договорите, съпроводени с казуси от практиката.

Акценти в обучението:

 • Практиката по планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки
 • Практика при осъществяване на одитната и инспекционната дейност
 • Съдебна практика при налагането на финансови корекции
 • Сдминистриране и контрол на обществените  поръчки
 • Казуси от практиката на АДФИ, Сметна палата, Столична община и АОП

Лектори:

 • Вартануш ЗАДИКЯН – директор на Дирекция “Обществени поръчки и концесии” на Столична община
 • Поля ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата
 • Антоанета ПЪРВАНОВА – държавен финансов инспектор в АДФИ
 • Ивайло СТОЯНОВ – началник отдел “Предварителен контрол на процедурите на договаряне без обявление” на АОП

Място на провеждане:

 • гр. София, бул. „Ал.Дондуков” № 9, Венус Бизнес Център

Дата на провеждане:

 • 1 ноември – 2 ноември 2012 г.
[expand title=”Програма на събитието и цени”]

ДЕН ПЪРВИ – 1 ноември /четвъртък/

лектори: Антоанета Първанова и Поля Петрова-Огнянова

08.40 – 09.00 Регистрация на участниците
09.00 – 11.00 Практика на АДФИ по осъществяване на планов и последващ контрол на обществените поръчки.Практически аспекти на осъществяваните проверки за спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове при разходване на публични средства. Индикатори за измами в областта на обществените поръчки и рискови фактори
11.00 – 11.15 Кафе пауза.
11.15 – 13.00 Изменения на ЗОП, в сила от февруари и април 2012 г. Практическо приложение на промените.Обхват, същност и причини за промените, нови изисквания, нови прагове за възлагане, прецизиране на текстовете за централизирано възлагане на обществени поръчки, разширяване на обхвата на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, нови реквизити на офертата.Нови разпоредби и изменения на Правилника за прилагане на ЗОП Срокове. Задължения. Обмен на информация.Нови моменти при обжалване на решенията на възложителя. Новите процедурни правила. Особености на процедурата на обжалването пред КЗК, етапи и правни възможности.
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Последващ контрол в областта на обществените поръчки осъществяван от Сметната палата – правни основания, прилагане и последици. Нови състави на административно-наказателна отговорност съгласно Закона за обществените поръчки.
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.30 Често констатирани пропуски и нарушения при възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат коментирани нарушения свързани с: определяне на условията и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение; освобождаване на гаранцията за участие; критериите за подбор; показателите за оценка; изпращането на информация подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз; не провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при наличие на основание за това.
17.30 – 18.00 Дискусия и въпроси

ДЕН ВТОРИ – 2 ноември /петък/

лектори: Вартануш Задикян и Ивайло Стоянов

09.00 – 10.30 Кафе пауза
10.30 – 11.00 Предварителен контрол на АОП, процедури финансирани с европейски средства и договаряне без обявление – казуси и
11.00– 12.30 Съдебна практика при налагането на финансови корекции
12.30 – 13.00 Дискусия и въпроси
13.00 Закриване на семинара

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 245 лева за един участник и 195 лева за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, материали, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: desisslava2005@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура.

Краен срок:

 • 29 октомври 2012 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Информация по всички въпроси можете да получите на:

 

[/expand]
Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си