Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Минали обучения

Добри практики по планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на поредното събитие организираното от нас, на което да потърсим заедно решение на казусите и множеството трудности и проблеми, които срещат възложителите и участниците в процеса на възлагането и изпълнението на обществените поръчки.
Каним Ви, за да обсъдим практически въпроси по и законосъобразно управление, на процедурите, финансирани с европейски средства и съответно недопускане налагането на финансови корекции по тях.

Специално за Вас сме поканили изявени експерти в областта, които да споделят опита си и експертното си мнение, с което да добавят стойност и да Ви подпомогнат с цел по-ефикасно и ефективно управление и контрол на процесите в областта на обществените поръчки.

В обучението ще бъдат представени конкретни примери, касаещи подготовката и провеждането на процедурите, избора на критерии за подбор, показателите за оценка на офертите, работата на комисията, задълженията на ръководителите от публичния сектор, съдържанието на договорите, съпроводени с казуси от практиката.

Акценти в обучението:

 • добри практики по планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки
 • Практика при осъществяване на вътрешно контролна, одитната и финансово инспекционна дейност
 • Недопускане и предотвратяване налагането на финансови корекции
  Администриране и контрол на обществените поръчки
 • Практическо прилагане на последните изменения в ЗОП при обжалването на обществените поръчки
 • Казуси от практиката

Лектори:

 • Цветелина ПОПОВА – експерт по обществени поръчки
 • Поля ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата
 • Антоанета ПЪРВАНОВА – държавен финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция

Място на провеждане:

 •  гр. София, бул. „Ал.Дондуков” № 9, Венус Бизнес Център

Дата на провеждане:

 • 10 декември – 11 декември 2012 г.
[expand title=“Програма на обучението и цени“]

ДЕН ПЪРВИ – 10 декември /понеделник/

лектори: Поля Петрова-Огнянова и Антоанета Първанова

08.40 – 09.00 Регистрация на участниците
09.00 – 11.00 Последващ контрол в областта на обществените поръчки осъществяван от Сметната палата – правни основания, прилагане и последици. Нови състави на административно-наказателна отговорност съгласно Закона за обществените поръчки.
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 13.00 Често констатирани пропуски и нарушения при възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат коментирани нарушения свързани
с: определяне на условията и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение; освобождаване на гаранцията за участие; критериите за подбор; показателите за оценка; изпращането на информация подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз; не провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при наличие на основание за това.
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Практика на АДФИ по осъществяване на планов и последващ контрол на обществените поръчки. Практически аспекти на осъществяваните проверки за спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове при разходване на публични средства. Индикатори за измами в областта на обществените поръчки и рискови фактори
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.30 Финансови корекции и недопускане налагането им. Изменения на ЗОП, в сила от февруари и април 2012 г. Практическо приложение на промените. Обхват, същност и причини за промените, нови изисквания, нови прагове за възлагане, прецизиране на текстовете за централизирано възлагане на обществени поръчки, разширяване на обхвата на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, нови реквизити на офертата. Нови разпоредби и изменения на Правилника за прилагане на ЗОП. Срокове. Задължения. Обмен на информация. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.
17.30 – 18.00 Дискусия и въпроси

 ДЕН ВТОРИ – 11 декември /вторник /

лектор: Цветелина Попова

09.00 – 10.30 Практическо приложение на новите моменти при обжалване на решенията на възложителя.  Практическа процедура и действия. Правила за обжалване актовете на възложителите. Правомощия на КЗК.
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00– 12.30 Практика на КЗК. Санкции. Предмет на обжалване.
12.30 – 13.00 Дискусия и въпроси
13.00 Закриване на семинара

 

Цена:

Стойността на пакета за участие е в размер на 220 лева без ДДС за един участник
и 175 лева без ДДС за участник при трима или повече участници. В цената е включена такса за участие, материали, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, списък с контактите на всички участници в семинара

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст:
съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни необходими за издаване на фактура..

Крайният срок за записване и плащане на таксата е:

 • 6 декември 2012 г.

Начин на плащане:

по банкова сметка:

 • фирма “Десислава – 2005” ООД
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • IBAN: BG50PRCB92301009429024
 • BIC:PRCBBGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара. Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на:

[/expand]
Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си