Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Новини

Методологията за определяне на финансови корекции, приета с № ПМС 134/2010 г.

Уважаеми колеги,


На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, приета с № ПМС 134/2010 г.

Проектът и доклада към него могат да бъдат открити тук:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1244

Основните нови моменти в постановлението са:

Прецизирана е целта на методологията, която е да посочи общите принципи, чието неспазване е в пряка и непосредствена връзка с конкретно определени случаи на нарушения при възлагането на договори, всеки един от които е предпоставка за извършване на финансова корекция. В тази връзка определянето и извършването на корекции следва да е обосновано не само от нарушаването на сега съществуващите принципи в актовете от националното законодателство и Директивите на ЕС в областта на възлагането на договори, а и от принципите, произтичащи пряко от Договора за функциониране на ЕС, които изискват осигуряване на достатъчна степен на публичност и конкуренция по отношение на потенциалните изпълнители при наличие на сигурен трансграничен интерес особено при възлагане на договори, които са извън обхвата на Директивите;

Пецизиран е подходът при извършване на корекциите по пропорционалният метод, като се предлага изчисляването на корекцията да е на база стойността на разходите, подадени от бенефициента за възстановяване от договарящият орган, а не върху стойността на сключения договор;

Въвежда се допълнителен елемент в процеса по установяване на нарушението и определяне на финансовата корекция, при който бенефициентът има право да поиска провеждане на процедура по изслушване пред договарящият орган, в случай че резултатът от разглеждане на възражението му не го удовлетворява – в случаите, когато договарящият орган не променя становището си да извърши финансовата корекция или когато прави корекция на размера й, с която бенефициентът също не е съгласен;
Предлага се промяна и в посочените способи за възстановяване на неправомерно изразходваните/изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ, като изпращането на покана до бенефициента за доброволно изпълнение се поставя като задължително изискване (а не алтернативна възможност, както предвижда сега действащата методология) към договарящият орган преди да пристъпи към някой от останалите способи за изпълнение.
Предвид изложеното и огромните проблеми, които среща всеки възложител с налагането на финансови корекции, Списание ЗОП+ ще предостави предстоящите изменения, като ще предостави възможност и на читатаелите си да коментират темата.

Очакваме на zopplus@gmail.com и на forum.zopplus.com Вашата позиция, въпроси и мнения по отношение налагането на финансови корекции и необходимите промени в тази връзка.

Екипът на Списание ЗОП+

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си