Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Обучение с представители на Европейската комисия

Уважаеми колеги, в периода 19 – 20 май 2014 г., в град София, се проведе обучителен семинар на тема „Новото европейско и национално законодателство в областта на обществените поръчки”

Събитието беше организирано от списание „ЗОП+” и Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

На събитието взеха участие над 40 представители на възложители, експерти от министерства, управляващи органи и междинни звена, агенции, общини и публичноправни организации, държавни комисии, участници в обществени поръчки и външни експерти.

Лектори на събитието бяха г-н Йордан Тужаров, експерт в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” към Европейската комисия, г-жа Аглика Цветанова – Съветник “Икономическо направление и европейски семестър” към Представителството на Европейската Комисия в България, г-н Ивайло СТОЯНОВ – експерт и г-жа Поля Петрова-Огнянова – Началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата.
На обучението представителите на Европейската комисия запознаха делегатите с новите моменти в Директива 2014/24/ЕС от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
Разисквани бяха предоставените от директивите повече възможности за договаряне на условията на договорите за обществени поръчки с потенциалните изпълнители с оглед придобиването на услуги, които максимално съответстват на нуждите на възложителите.
Коментирано беше намаляване на минималните процедурни срокове и въвеждане на правилото доказателства за съответствие с минималните изисквания да се предоставят само за участника, определен за изпълнител.

Изрично беше посочено, че в двугодишният период по транспониране на директивата ще бъде необходимо отговорните институции и самите възложители да осигурят въвеждането на необходимите мерки за електронното възлагане.

Представени бяха и новите по-строги мерки за предотвратяване на конфликта на интереси, фаворизирането и корупцията при обществените поръчки.

Повече информация по отношение на новите европейски изисквания в областта на обществените поръчки можете да получите в новия брой 3/2014 на Списание ЗОП+

На обучението също така бяха представени и приетите на 30.04.2014 г. изменения и допълнения в ЗОП. г-н Ивайло Стоянов запозна присъстващите с променените процедурни правила, Новите изисквания при публичната покана и осигуряване на публичност, чрез публикуване на досието на обществената поръчка в профила на купувача. Бяха дискутирани и необходимите промени във вътрешните правила.

Посочено беше, че се въвеждат и нови вътрешни правила относно управлението на профила на купувача и регистрирането на електронните документи в него.

Представиха се новите моменти в осъществявания от АОП предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства и на процедури на договаряне без обявление, както и новите правомощия на агенцията във връзка с определянето на външни експерти при строителство (над европейските прагове) и поддържането на списъка и удостоверяване на професионалната компетентност на външните експерти.

На вторият ден от събитието г-жа Поля Петрова-Огнянова коментира актуалната практика на Сметната палата и даде конкретни препоръки за подобряване на дейността на възложителите.

Обърна се внимание и на новите състави на административно наказателна отговорност. В дискусията бяха коментирани и предстоящите изменения на закона, във връзка със завишени изисквания спрямо ръководителите от публичния сектор.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си