Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Актуално

Обучение с представители на Европейската комисия

Уважаеми колеги, в периода 19 – 20 май 2014 г., в град София, се проведе обучителен семинар на тема „Новото европейско и национално законодателство в областта на обществените поръчки”

Събитието беше организирано от списание „ЗОП+” и Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

На събитието взеха участие над 40 представители на възложители, експерти от министерства, управляващи органи и междинни звена, агенции, общини и публичноправни организации, държавни комисии, участници в обществени поръчки и външни експерти.

Лектори на събитието бяха г-н Йордан Тужаров, експерт в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” към Европейската комисия, г-жа Аглика Цветанова – Съветник “Икономическо направление и европейски семестър” към Представителството на Европейската Комисия в България, г-н Ивайло СТОЯНОВ – експерт и г-жа Поля Петрова-Огнянова – Началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата.
На обучението представителите на Европейската комисия запознаха делегатите с новите моменти в Директива 2014/24/ЕС от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
Разисквани бяха предоставените от директивите повече възможности за договаряне на условията на договорите за обществени поръчки с потенциалните изпълнители с оглед придобиването на услуги, които максимално съответстват на нуждите на възложителите.
Коментирано беше намаляване на минималните процедурни срокове и въвеждане на правилото доказателства за съответствие с минималните изисквания да се предоставят само за участника, определен за изпълнител.

Изрично беше посочено, че в двугодишният период по транспониране на директивата ще бъде необходимо отговорните институции и самите възложители да осигурят въвеждането на необходимите мерки за електронното възлагане.

Представени бяха и новите по-строги мерки за предотвратяване на конфликта на интереси, фаворизирането и корупцията при обществените поръчки.

Повече информация по отношение на новите европейски изисквания в областта на обществените поръчки можете да получите в новия брой 3/2014 на Списание ЗОП+

На обучението също така бяха представени и приетите на 30.04.2014 г. изменения и допълнения в ЗОП. г-н Ивайло Стоянов запозна присъстващите с променените процедурни правила, Новите изисквания при публичната покана и осигуряване на публичност, чрез публикуване на досието на обществената поръчка в профила на купувача. Бяха дискутирани и необходимите промени във вътрешните правила.

Посочено беше, че се въвеждат и нови вътрешни правила относно управлението на профила на купувача и регистрирането на електронните документи в него.

Представиха се новите моменти в осъществявания от АОП предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства и на процедури на договаряне без обявление, както и новите правомощия на агенцията във връзка с определянето на външни експерти при строителство (над европейските прагове) и поддържането на списъка и удостоверяване на професионалната компетентност на външните експерти.

На вторият ден от събитието г-жа Поля Петрова-Огнянова коментира актуалната практика на Сметната палата и даде конкретни препоръки за подобряване на дейността на възложителите.

Обърна се внимание и на новите състави на административно наказателна отговорност. В дискусията бяха коментирани и предстоящите изменения на закона, във връзка със завишени изисквания спрямо ръководителите от публичния сектор.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си