Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Издания

Излезе от печат Наръчникът по управление на процесите по планиране, възлагане и контрол на изпълнението на обществени поръчки

Уважаеми колеги,

имаме удоволствие да съобщим, че вече е факт Наръчникът по управление на процесите по планиране, възлагане и контрол на изпълнението на изпълнението на обществени поръчки. С него поставяме началото на серия от специализирани издания, чрез които целим да подпомогнем работата на всички, които са ангажирани с възлагането или изпълнението на обществени поръчки. Представяме на Вашето внимание уводa на изданието от г-н Марио Димитров, съдия във Върховния административен съд:

Наръчникът за управление на процесите по планиране, възлагане и контрол на изпълнението на обществените поръчки и вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача е необходима и навременна книга за изпълнение на част от възложените изисквания към възложителите със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки по отношение организацията, управлението и контрола на процесите при подготовката, откриването и провеждането на обществените поръчки.
Законът за обществените поръчки от приемането му през 2004 г. до сега е претърпял множество и значими промени продиктувани от развитието на обществените отношения в областта на обществените поръчки, привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз при провеждане на процедурите и стремеж за обезпечаване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, а в не малка степен и промени продиктувани от конюнктурни нужди и създаване на по-облекчени условия за участниците.
С поредното изменение на ЗОП се прецизира уредбата относно осигуряване на публичността при провеждане на процедурите, облекчаване изискванията към участниците, промяна в правилата за провеждане на процедурите и обжалване на решенията на възложителите.
Авторите на книгата са изработили много добър синтезиран анализ на последните изменения на ЗОП в частта относно задължението на възложителите за приемане на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (чл.8б и чл.22г) и регламентиране на реда за планиране, възлагане и контрол при изпълнението на обществените поръчки, реда за получаване, разглеждане и оценка на офертите, както и въведеното законово изискване за възложителите да изготвят и утвърдят вътрешни правила за управление на „профила на купувача”.
Измененията в ЗОП изискват промени в утвърдените вече вътрешни правила, както и допълване и създаване на нови в посочената насока.
В общата част на разработката са представени процесите по организация и управление на дейностите при провеждане на обществените поръчки и са идентифицирани отделните етапи („Определяне на потребностите и планиране”; „Подготовка и провеждане на процедурите”; „Контрол при възлагането” и „Анализ на данните и следващи действия”), които следва да бъдат включени във вътрешните правила. Обхватът и съдържанието на отделните етапи е в зависимост от категорията на отделните възложители, както и от предвидените дейности по обем, съдържание, сложност и други.
Авторите предлагат общи насоки в съответствие с нормативно предписаните изисквания по ЗОП, по които възложителите следва да се ръководят при изработването на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, в съответствие с индивидуализация на техните нужди и специфики на управленските процеси. Отделно за всеки от етапите са представени примерни модели и съдържание, както и препоръки след оценка на потребностите и осигурените източници за финансиране. Внимание следва да се обърне на препоръките относно планирането на процедурите, разписването на план – график със сроковете на отделните под етапи при подготовката, провеждането и възлагане на изпълнението на обществените поръчки.
Съществени и практически необходими са направените анализи на изискването по ЗОП за осигуряване на публичност чрез профила на купувача, който следва да съдържат вътрешните правила на възложителя. Предвидената законова регламентация в тази част предполага затруднение, неяснота и неразбиране, както от страна на възложителите, така и от потенциалните участници в процедурите, но с предлагания примерен модел в наръчника, се постига целта на авторите – да подпомогнат дейността на възложителите с посочване на съдържанието, което за отделните възложители може да се прецизира и допълни, както и да се включи допълнителна информация.
Предложеният проект за вътрешни правил за поддържане на профила на купувача, включително за удостоверяване датата на публикуване на електронни документи в него в съответствие с чл. 22г от ЗОП, както и приложените образци, кореспондират с нормативните изисквания и предполагам ще бъдат възприети положително от възложителите и ще осигурят основата за разработване на вътрешни правила в различните сфери на дейност на възложителите, както и тяхното прецизиране и обогатяване. В тази връзка с приемането на изменение в Правилник за прилагане на ЗОП в съответствие с въведените нови законови изисквания, примерните правила могат да бъдат изменени и допълнени.
С предложените вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, са съобразени специфичните изисквания по отношение провеждане на видовете процедури с обекти в тези области и спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), които не са изчерпателни, но представляват много добър модел за приемате и утвърждаване.
Наръчникът, въпреки че акцентира върху вътрешните правила, няма едностранен адресат – възложители, а е насочен и към потенциалните участници в процедурите, практикуващите юристи в областта на ЗОП и широката правна аудитория. Смятам, че направеният правен анализ, представените примерни вътрешни правила и приложени образци, представляват съществен принос за дейността на възложителите в изпълнение на законовите задължения, както и удовлетворяват широк кръг интереси при и по повод организирането и провеждането на обществените поръчки.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си