Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Ново задължение за възложителите

На 02.12.2014 г. Министерството на финансите публикува указание за прилагането на РМС № 788 от 28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. В края на годината, с Указание № УК-6/30.12.2014 г. на Министъра на финансите обаче бе определен нов ред и условия за единно прилагане на РМС № 788/28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори, като предишното Указание № УК-5/01.12.2014 г. на МФ бе отменено. Актуалното указание може да бъде намерено тук.

На кратко, идеята на това решение е държавните институции да уведомяват Агенция „Митници“ и НАП, когато се разплащат с бизнеса. Така приходните агенции ще могат да предприемат необходимите действия (да налагат различни мерки като например запор на средствата, разплатени от държавата), за да може с тези постъпления фирмите да се издължат обратно на бюджета. Това задължение обаче важи само за големи плащания, т.е. за такива над предвидения в акта праг от 100 000 лв.

Що се отнася до самото указание, то се издава на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публични финанси и е задължително за прилагане от разпоредителите с бюджет, органите на Националната агенция за приходите и органите на Агенция „Митници“. Видно от същото указание, решението на Министерския съвет за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори се отнася за всички плащания по договорите на разпоредителите с бюджет с техни контрагенти. Както отбелязваме по-горе, параметрите на плащанията, регламентирани с решението, са определени с цел да се обхване всяка операция-плащане на разпоредител с бюджет, независимо дали плащането по сключен договор с негов контрагент е частично или пълно, когато:
– сума, предмет на плащането е равна на или надвишаваща 100 000 лв. с ДДС;
– сумата, предмет на плащането е под 100 000 лв. с ДДС и представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 100 000 лв. с ДДС, включително когато прогнозната или максималната стойност по договора е равна или надвишава 100 000 лв. с ДДС.
Съгласно посоченото Решение на МС, всяко плащане над посочения праг може да бъде извършвано само след потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива – че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Преди извършване на плащането по договора, разпоредителите с бюджет са длъжни да изпратят на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ по електронен път със съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис информация по образец, съгласно приложение №1 от посоченото указание, относно:
– идентификационни данни за лицето, получател на плащането (пълно наименование/трите имена, ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
– основание, на което е възникнало задължението за плащане (договор №/дата, фактура №/дата, други);
– размер на предстоящата за изплащане сума/ прогнозен размер;
– падеж/падежи на плащане;
– данни за банковата сметка, по която ще бъде извършено плащането – IBAN, BIC, банка;
– титуляр на банковата сметка.

Решението влиза в сила от 1 декември 2014 г. На практика прилагането на процедурата по Решението ще обхване всички плащания след 1 декември 2014 г., като за плащанията до 12 декември 2014 г. включително е предвиден преходен режим, съгласно който разпоредителят с бюджет уведомява Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ и извършва плащането без потвърждение от приходните агенции.
За плащания по договори с дата на плащане след 13 декември 2014 г. включително, се прилага процедурата по решението.

Подробности за прилагане на РМС №788 може да намерите в посоченото указание на Министерство на финансите.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си