Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Министерският съвет прие промените в ППЗОП, постановлението е обнародвано и вече е в сила

Скъпи колеги,

дългоочакваните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) вече са факт. След седем месечно забавяне и само броени дни след като Министерството на икономиката предложи проекта за обществено обсъждане, правителствената информационна служба съобщи, че той вече е одобрен от Министерския съвет. От пресслужбата напомнят, че измененията отразяват влезлите в сила още в средата на годината промени в ЗОП, като доразвиват и детайлизират правната уредба в областта на обществените поръчки. Приетото Постановление № 415 от 15 декември 2014 г. бе публикувано в ДВ, бр. 106 от 16.12.2014 г. и влиза в сила от деня на  обнародването му.

Основните нови моменти в подзаконовия акт са както следва:

  • В съответствие с промените в ЗОП се налага създаването на изцяло нов списък на външни експерти, които възложителите са длъжни да използват при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите, а при конкурс за проект – на конкурсните програми. За целта в правилника са разписани редът за поддържане на списъка и изискванията за вписване на външните експерти в него.
  • Уредени са условията за провеждане на жребия за избор на външен експерт, който възложителят следва да включи като член на комисията за провеждане на процедура при поръчки за строителство над определена стойност. Предвидено е жребият да се извършва автоматизирано от упълномощен потребител на възложителя, чрез използване на специализиран модул, свободно достъпен чрез Портала за обществени поръчки.
  • В чл. 47а, ал. 1 ППЗОП е регламентирано минималното съдържание на договора за обществени поръчки, което включва предмет, цена, ред и срокове за разплащане, данни за страните, размер и условия на гаранциите и други общоприложими реквизити. В съответствие с изисквания на ЗОП е подготвен примерен образец на договор за обществена поръчка, който е част от приложенията към правилника.
  • Уредени са въпросите, свързани с възможността за представяне на техническите предложения към офертата на участника под формата на електронен каталог. Предвидено е възложителят да определи формат за представяне и организиране на информацията, валиден за всички участници. С оглед осигуряване на равнопоставеност между участниците, възложителите са длъжни да посочат в документацията за участие цялата необходима информация относно формата, използваното електронно оборудване, условията за осъществяване на техническото свързване, организацията на процеса за подаване и оценка на каталозите.
  • В съответствие със ЗИД на ЗОП са направени промени, свързани с начина на изпращане до агенцията на документите, подлежащи на контрол, както и за изпращане на нейното становище и окончателния доклад за законосъобразност. С оглед преодоляване на някои негативни практики на възложителите е изрично регламентирано еднократно провеждане на всеки от двата етапа. В тази връзка процедури, открити без да е осъществен първи етап на контрол, не подлежат на последваща проверка.
  • С измененията в правилника се предлага промяна и в правилата за осъществяване на предварителния контрол на процедурите на договаряне без обявление. За целите на контрола е предвидено, че доказателствата за избора на процедурите се изпращат само по електронна поща с използване на електронен подпис. Становището от предварителния контрол се публикува на профила на купувача на възложителя.
  • Към правилника са приложени препоръчителните образци на документи, които могат да се ползват при възлагане на поръчките.

Остава да си пожелаем по-малко противоречиви текстове от тези, с които ни изненада закона, както и успешна работа в изпълнение на правилника. Поне до следващите промени…

С уважение,

Екипът на ЗОП+

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си