Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Наближава крайният срок за изпращане на информацията по чл. 44, ал. 10 от ЗОП

Както е добре известно, разпоредбата на чл. 44, ал. 10 от ЗОП вменява в задължение на възложителите всяка година до 31 март да изпращат обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки по член 3, ал. 1 от ЗОП, когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от закона и по член 3, ал. 2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2 от закона. Събирането на подобна информация за поръчките на най-ниска стойност се прави най-вече за целите на статистиката, която сме длъжни да предоставяме на ЕК ежегодно. След последните промени в ППЗОП (в сила от 16.12.2014 г.), съгласно чл. 22, ал. 1, т. 3 от подзаконовия акт информацията по чл. 44, ал. 10 от ЗОП се публикува от АОП и в Регистъра на обществените поръчки. Действащото законодателство не предвижда задължение за публикуване на въпросната обобщена информация на профила на купувача.

Напомняме, че в съответствие с разпоредбата на чл.6, ал.1 от действащия Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), попълненият образец може да се изпрати по един от следните начини:
1. За възложители, които не притежават електронен подпис:
а) на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис, или
б) на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис;
2. За възложители, които притежават електронен подпис: чрез въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител.
Както се отбелязва в нарочно указание на Агенцията по обществени поръчки, АОП няма да приема и ще прави отказ за вписване в РОП на попълнени обобщени информации, подписани с електронен подпис и изпратени на електронна поща на агенцията, т.е. изпратени извън описания ред.

Видно от утвърдения образец на информацията по чл. 44, ал. 10 от ЗОП, възложителите следва да предоставят разбивка на общата сума на разходваните средства както по ред на възлагане, така и по предмет, т.е. за доставка, услуги, строителство и конкурс за проект. При разграничаване на разходите по предмет, например тези за услуги и доставки, като ориентир могат да послужат приложенията към закона и съответните кодове от Общия терминологичен речник (CPV).

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си