Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Правителството одобри проекта на ЗИДЗОП, факт е и централният орган за поръчки в здравеопазването

Възложителите на обществени поръчки да имат правото да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват в конкурсите. Това предвижда проект на промени в Закона за обществените поръчки, който правителството одобри на днешното си заседание.

Целта на промените е да се преодолее недобросъвестното използване на предвидените облекчения за фирмите на хора с увреждания и да се намалят рисковете от забавяне или неуспешно възлагане на поръчките, мотивират се вносителите.

От началото на годината се наблюдава рязко увеличаване на регистрирането на т.нар. специализирани предприятия. В момента законът поставя тези фирми в по-изгодна позиция, тъй като регистрирането на дадено предприятие като „специализирано“ автоматично му дава предимство при участие в обществени поръчки и на практика изтласква другите от конкурсите.

Според кабинета отмяната на забраната възложителите да поставят изисквания за икономическото и финансово състояние на тези предприятия ще гарантира, че възлагането на дадена обществена поръчка ще се съобрази с капацитета на фирмите при запазване на конкуренцията между тях. „Това ще доведе до преустановяване на практиката да се злоупотребява с регистрацията по Закона за интеграция на хората с увреждания, използвана от недобросъвестни лица с цел участие в поръчки, за чието изпълнение не разполагат с необходимия опит и капацитет“, изтъква правителствената пресслужба.

Наред с това се отбелязва, че промените ще подобрят възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки.

В законопроекта се предвижда също поне 80% от предмета на поръчката да се изпълняват от специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс, или с подизпълнители, които също трябва да са такива предприятия или кооперации.

Дава се и възможност при възлагане на запазени поръчки да участват и лица извън кръга на специализираните предприятия. Целта е да се постигне бързина и ефективност в процеса на възлагане, тъй като се спестява време от прекратяване и повторно откриване на процедурата, в случай че не може да се възложи на специализирано предприятие.

С цел по-лесното управление на обществените поръчки се въвежда гъвкав подход при разделянето на обособени позиции, така че специализираните предприятия или хора с увреждания ще могат да се обединяват при необходимост.

Законопроектът предлага и Агенцията по обществени поръчки да премине на подчинение на министъра на финансите. В момента тя е към министъра на икономиката.

От правителствената пресслужба посочват, че промяната ще създаде предпоставки за единна политика в областта на обществените поръчки и ще подобри финансовото и ресурсното обезпечаване на агенцията, особено във връзка с предвиденото разширяване на обхвата на предварителния контрол, който тя ще осъществява.

Правителственото заседание от 27 май произведе и друга очаквана новина в сектора на обществените поръчки. Това стана след одобрение на проект за ПМС, с което се определя министърът на здравеопазването Петър Москов да поеме новосъздадения Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОВОПСЗ).

С постановлението се определят функциите и отношенията на Централния орган с възложителите – лечебни заведения за болнична помощ, за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки, както и предметът на възлагане на обществени поръчки – доставки на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък.

ЦОВОПСЗ е оправомощеният орган да планира, подготвя и провежда процедури за възлагане на обществените поръчки и да сключва рамкови споразумения от името на възложителите. Въз основа на сключените рамкови споразумения възложителите ще определят изпълнител чрез използване на електронен търг и ще сключват индивидуални договори. Плащанията по индивидуалните договори ще се извършват за сметка на съответните възложители.

Според авторите на идеята, създаването на ЦОВОПСЗ за централизираното възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти за лечебните заведения за болнична помощ ще доведе до икономии на време, административен и финансов ресурс за лечебните заведения за болнична помощ, както и до намаляване на цените на лекарствените продукти.

Твърди се, че съчетанието между ЦОВОПСЗ и електронната платформа ще даде възможност за по-бърз и качествен отговор на нуждите на възложителите, наличие на устойчиви договори и облекчаване на системата, отговорна за обжалване на процедурите. Въвеждането на електронното възлагане на обществени поръчки следва да улесни участието на всички търговци на едро, получили разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и ще доведе до увеличаване на конкуренцията и до постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора.

Стенограмата от правителственото заседание може да видите тук.

Източници:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/05/27/2542023_zatiaga_se_kontrolut_za_uchastiia_na_firmi_na_hora_s/
http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/moskov_poema_obshtestvenite_porachki_za_bolnitsite-286532.html

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си