За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

Какво, как и защо за новия антикорупционен орган

През изминалата седмица правителството прие закон за предотвратяване на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Това е поредната стъпка, предвидена в антикорупционната стратегия, приета от кабинета в началото на пролетта. Чрез закона ще се осигури работата на ново антикорупционно звено, в което ще се влеят БОРКОР, Комисията за конфликт на интереси и отдели от Сметната палата.

Идеята е т.нар. Бюро да започне работа от 2016 година и да проверява проверява декларациите за имущество и конфликт на интереси; да прави задълбочени проверки там, където има разминаване или по сигнал; да анализира законодателството; да предлага антикорупционни мерки; да разработва системи за проверка на почтеността; да прави обучения и кампании с антикорупционна насоченост. По-долу може да видите няколко въпроса и отговора, свързани с работата на новото бюро и на другите органи, които трябва да се справят с корупцията.

Колко ще са органите?
Според стратегията има два нови органа, които ще борят корупцията – единият е специализираното звено „Антикорупция“, което е на пряко подчинение на главния прокурор Сотир Цацаров и което включва прокурори, полицаи и агенти на ДАНС. За него трябва да отговаря непосредствено и определен от Цацаров негов заместник. Не е известно кой е той обаче, защото главният прокурор отказва да огласи информация за звеното.

Другият орган е Бюрото за борба с корупцията. Той трябва да заработи в началото на 2016 година. В него ще се влеят БОРКОР, дирекции от Сметната палата и Комисията за конфликт на интереси.

Кой ще ръководи бюрото и кой ще го избира?
Директор, който ще се назначава и освобождава от президента по предложение на Министерски съвет,  ще се отчита пред парламента.

Какви ще са изискванията към директора?
Ще трябва да има висше образование, степен магистър, 10 години професионален опит и пет години на ръководна длъжност. Преди да бъде назначен, ще се прави проверка за почтеност, след което ще има публично изслушване.

Кой ще проверява директора?
Предвиден е периодичен международен одит върху дейността на бюрото, което на практика е оценка за работата на неговия ръководител. Бюрото ще се отчита месечно и годишни. Народното събрание ще може да привиква директора на бюрото по всички въпроси, свързани с дейността му.

А Националният съвет по антикорупционни политики?
Това също е междуведомствено звено към Министерски съвет, който ще има аналитични и съвещателни функции, като идеята е съветът да разработва политики за борба с корупцията. Негови членове ще са министърът на правосъдието, заместник-министри на икономиката и МВР, представител на ВСС и други институции. Преди десет дни кадровият орган на Темида изправи в съвета председателя на етичната комисия – Ясен Тодоров. В доклада на Европейската комисия обект на много остра критика беше именно комисията на Тодоров.

Колко ще струва на бюджета създаването и издръжката на Бюрото?
Към момента трите органа – БОРКОР, Сметната палата и комисията за конфликт на интереси струват на държавата около 4 млн. лв. годишно. Сумата за издръжка на бюрото ще се запази. За създаването на софтуера, с който ще се извършва проверката, е предвидено финансиране по оперативна програма „Добро управление“.

Кой ще бъде обект на закона?
Президент, вицепрезидентът, депутати, евродепутати, еврокомисар, премиер, вицепремиери, министри, зам.министри, членовете на Конституционния съд, главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директор на НСС и заместници, членовете на ВСС, главния съдебен инспектор и членовете на инспектората на ВСС, съдии, прокурори и следователи, омбудсман, ръководството на Сметната палата, на БНБ и  ББР, на ДАНС, на ДАТО, на НОИ, на НЗОК и на районните каси, на Агенцията за приватизация, на Агенция „Митници“, началници на митници, митнически бюра и митнически пунктове, ръководство на НАП и на териториалните дирекции, главен секретар на МВР, директори на областни дирекции на МВР, главните секретари на НС, президента, МС, МВнР, отбраната, членовете на политическите кабинети, кметове, зам.-кметове (вкл. районни), областни и зам.областни управители, общински съветници, главните архитекти на общините, ръководството на СЕМ, БТА, БНР, БНТ, председател на БАН, посланици и български дипломати в международни организации; ръководство на НЕК, БЕХ, ръководствата на партии, получаващи държавни субсидии, лица, определени да администрират и управляват средства от ЕС, ректори на държавни университети, директори на болници, на други държавни агенции и комисии, шефът на новото бюро, ръководството на БЧК, лицата, упълномощени да организират и провеждат процедури за обществени поръчки и др.

Какво ще прави новият орган?
Ще проверява декларациите за имущество и конфликт на интереси; ще прави задълбочени проверки там, където има разминаване или по сигнал; ще анализира законодателството; ще предлага антикорупционни мерки; ще разработва системи за проверка на почтеността; ще прави обучения и кампании с антикорупционна насоченост. Бюрото ще поддържа регистър с публични данни (без ЕГН и т.н.) за имуществото на лицата, заемащи висши постове. Съставените актове за установяване на административни нарушения и за издадените наказателни постановления, както и за издадените решения за установен конфликт на интереси също ще бъдат вкарани в публичен регистър.

До какви регистри ще има достъп Бюрото и с кои органи ще си съдейства?
Бюрото ще може да ползва регистрите на НАП, КАТ, търговския, имотния регистър и всички други регистри, които съдържат данни, свързани с функциите на Бюрото. При задълбочени проверки и с решение на съда ще има достъп и до банкова тайна.

Какво се променя в декларациите, които и сега подават представители на властта?
Вече декларацията ще е само една – за имущество и интереси – при встъпване в длъжност, всяка година до 30 април, при напускане на длъжността и една година след напускане. В тях ще има повече обстоятелства, ще бъдат включени и повече свързани лица. Декларациите вече ще могат да се подават и електронно.

Какво ще се декларира в декларацията в частта за имуществото?
Собственост на движимо и недвижимо имущество, както и чуждо имущество и превозни средства, което лицето трайно ползва над 5 хил. лева. Суми, банкови сметки, депозити, вложения в пенсионни и инвестиционни фондове, задължения, кредити и кредитни карти над 5 хил. лева; ценни книги, дялове, доходи, платени от друг средства за обучения, екскурзии и други плащания над 500 лева; обучения и пътувания извън страната на стойност над 5 хил. лева. Лицата са длъжни да декларират имуществото и доходите на своите съпрузи, лицата във фактическо съпружество и ненавършилите пълнолетие деца.

Какво следва, каква е процедурата след подаването на декларациите?

Ще се извършва софтуерна и ръчна проверка дали описаното имущество отговаря на данните в регистрите на НАП, КАТ, имотния регистър. Бюрото може да изисква информация, до която няма достъп от други държавни органи. При откриване на несъответствие между декларирано и установено в размер от 10 хил лева, инспекторите започват последваща задълбочена проверка на цялото имущество. Ако в резултат на тази проверка се докаже несъответствието, се сезира НАП, за да се види дали са платени данъците, и ДАНС – за проверка за произхода на недекларираното имущество. Ако се констатира необяснимо богатство, Бюрото сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.  Ако се установят данни за извършено престъпление – докладът се изпраща на прокуратурата.

Какви ще са гаранциите срещу злоупотреба на Бюрото?
Проверяваните лица ще могат да се запознаят с доказателствата, да направят възражения, да ползват адвокат. Служителите ще минават на редовни тестове за почтеност. Служителите ще се сменят непрекъснато, за да не правят проверки на едни и същи категории лица и да не се засичат самите инспектори.

Какво следва, ако се установи конфликт на интереси?
Бюрото може да поиска от органа, назначил въпросното лице, неговото отстраняване и глоба на лицето. Ако има данни да престъпление, случаят се предава на прокуратурата, а възнаграждението за периода с конфликт на интереси или получената от действията на лицето облага се отнема в полза на държавата.

Какви са административните наказания при доказване на конфликт на интереси?
Глоби от 5000 до 15 000 лв.


Какво е необходимо да съдържа един сигнал, за да бъде разгледан?

Достатъчно данни за корупционно поведение или за необяснимо богатство.  Ще бъде разработена методика за критериите за допускане и на анонимни сигнали. Освен това служителите и директорът нямат право да оповестяват нито срещу кого са получени сигнали, нито срещу кого се води разследване въз основа на анонимен сигнал, до приключване на производството.

Каква закрила се предвижда за лицата, които подават сигнали?
На инспекторите в бюрото е забранено да разкриват самоличността на тези, които подават сигнали или данни и факти, станали им известни във връзка с разглеждането на сигнала, като е предвидена глоба, ако не го направят. Може да се търси съдействието на МВР за допълнителна защита. Хора, които са уволнени или преследвани по някакъв начин, заради това, че са подали сигнал, ще имат право на обезщетение по съдебен път.

Източник: dnevnik.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си