Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

ВАС отмени високите такси за обжалване на обществени поръчки, не кореспондират на разходите за производствата решиха върховните съдии

Върховният административен съд (ВАС) отмени като незаконно чувствителното увеличение на таксите за обжалване на обществени поръчки. Припомняме, че на 15 юли 2014 г., или броени дни преди да подаде оставка, правителството на Пламен Орешарски гласува нова тарифа за тези производства пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и пред ВАС, с която оспорването на търговете поскъпна с от 3 до 17 пъти. Освен това новите цени бяха въведени със задна дата – от 1 юли, за откритите към тази дата процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

С решение от 29 юни ВАС установи серия от нарушения на закона в новата тарифа – не само в процедурата по приемането ѝ, но и в големия размер на таксите, който няма нищо общо с разходите на КЗК и съда по обжалване на обществените поръчки.

Цената за обжалване на търговете преди 1 юли 2014 г. беше твърда т.е. таксата беше проста. Ако поръчката е под прага, над който обявлението за нея се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз, жалбата пред КЗК струваше 850 лв., ако го надвишава – 1700 лв. С новата тарифа от 1 юли 2014 г. таксата стана пропорционална – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв. След приемането ѝ цената за обжалване на някои търгове скочи над 17 пъти от 850 лв.  на 15 000 лв. Това е сумата само за производството пред КЗК, защото при обжалване в съда, недоволният участник в процедурата по ЗОП дължи нова такса – половината от платеното пред антимонополната комисия. Именно при делата скокът на таксата е най-драстичен, защото преди тя беше твърдо 50 лв., а сега може да достигне 7500 лв.

В решението си ВАС обявява първо, че при приемането на тарифата е нарушено изискването на Закона за нормативните актове срокът за становища и предложения по проекта да е най-малко 14 дни. Съдът е установил, че този за новите такси е стоял на сайта на Министерството на правосъдието от 24 юни до 7 юли 2014 г. Това са 13 дни. „На 8 юли 2014 г., когато изтича четиринадесетдневният срок от публикуването на проекта, последният е изпратен на Министерския съвет. По този начин на заинтересованите лица не е бил предоставен минимално изискуемия 14-дневен срок. Неспазването на установения със закон срок за публикуване на проекта представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила“, заявяват върховните съдии.

Светлана Йонкова (председател), Надежда Джелепова (докладчик) и Таня Радкова обаче не спират с установяването на грубото нарушение на процедурата, а разглеждат новата тарифа и по същество. И заключават: „При издаването на подзаконовия нормативен акт са допуснати и противоречия с материалноправни разпоредби“.

Първата е при определянето на основата за изчисляване на таксите – прогнозната стойност на обществената поръчка. „Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси (ЗДТ) предвижда, че пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата, а когато цената не е указана, таксата се определя върху пазарната цена. В противоречие с посочената норма, в оспорената тарифа е възприето, че пропорционалната такса се определя върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществена поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция. В тази връзка в доклада към проекта за постановлението е посочено, че прогнозната стойност представлява и цената на обжалваемия интерес от сключването на договора за обществена поръчка. Тази обосновка е изначално неправилна, доколкото прогнозната стойност, определена от възложителя при обявяване на процедурата, може да се различава значително от цената, на която ще се сключи договорът за обществената поръчка“, пише в решението.

Върховните съдии заявяват още, че новата тарифа противоречи и на чл. 60, ал. 1 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията, тъй като при определяне на одобрените с нея такси е нарушен принципът за съответствието на тези такси с направените разходи за осъществяване на дейността, за която се събират. „В случая таксите не са обосновани нито с реалното увеличение на себестойността на предоставяните услуги, нито с реалното увеличение на доходите на гражданите и юридическите лица. Цената на услугата безспорно има влияние върху нейната достъпност. Повишаването на дължимите такси ще доведе до ограничаване на конституционно гарантираните права на гражданите за достъп до правосъдие. Изложените в тази връзка съображения в доклада на вносителите на проекта относно това, че участниците в процедурите за обществени поръчки са в състояние без затруднения да заплатят таксите, не са подкрепени с конкретни факти. Необосновано е и твърдението, че таксите – предмет на оспорената тарифа, са значително по-ниски от пропорционалните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. Действително, последните са определени на 4% от обжалваемия интерес, но долната граница е значително по-ниска от предвидената по тарифата долна граница от 850 лева“, пише в решението.

В него се критикува и фактът, че на новата по-висока тарифа е дадена обратна сила, защото тя не отговаря на хипотезите, в които Законът за нормативните актове по изключение допуска ретроактивност.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си