Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Актуално

EК публикува ръководство на български език за проектите по интегрирано устойчиво градско развитие

Управляващият орган на Оперативна програма “Региони в растеж” (ОПРР) информира 39-те общини на големи и средни градове, определени за междинни звена с делегирани задачи по оценка и избор на проекти по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР, че е публикувано Ръководство на Европейската комисия на български език относно изпълнението на действия за интегрирано устойчиво градско развитие (съгласно член 7 от Регламента за EФРР 1301/2013). С документа може да се запознаете тук.

Ръководството следва да послужи на общините при сформирането и определянето на междинните звена в рамките на общинските администрации, както и при разработването на инвестиционните програми за кандидатстване по приоритетната ос 1 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020, съгласно одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Значимостта на градското измерение на политиката на сближаване е специално подчертана в уводната част на ръководството. Като признание за значимостта на градовете за изпълнението на стратегията “Европа 2020” (заедно с нарастващото признание за добавената стойност от интегрирания териториален подход), посоченото измерение беше значително подсилено за периода 2014—2020 г. Това е особено видно по отношение на ЕФРР, в който понастоящем държавите членки са задължени да заделят поне 5 % от своята национална вноска за ЕФРР (по цел “Инвестиции за растеж и работни места”) за подкрепа на интегрираните стратегии за градско развитие, като градските органи следва да отговарят за задачите, свързани поне с подбора на операциите. Освен това са въведени нови инструменти за насърчаване на иновациите и експериментирането в областта на градското развитие (Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие, член 8 от ЕФРР) и за задълбочаване на дискусията относно прилагането на градското
измерение (Мрежа за градско развитие, член 9 от ЕФРР).

Въпреки че обхватът на подкрепяните от ЕС инвестиции в градските райони е твърде широк (като включва например най-малко 50% от ЕФРР и други инициативи с градска насоченост на Комисията), в ръководството се разглеждат по-конкретно въпроси от националните, регионалните и местните органи, свързани с осъществяването на интегрирано устойчиво градско развитие, както е определено в член 7 от ЕФРР. В помощния документ се припомнят основните елементи, които следва да бъдат определени в програмите, и се предоставят отговори на въпроси относно изпълнението, свързани с делегирането на градските органи, разработването на интегрирани стратегии и мониторинга и оценката на напредъка.

В София ще се проведе информационен ден във връзка с обявяването на първата процедура по ОПРР 2014-2020На 28 юли 2015 г., в гр. София, от 11 ч., в зала “Пресцентър” на Министерство но регионалното развитие и благоустройството, на адрес ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 17-19 ще се проведе информационен ден по повод обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. /ОПРР/.В рамките на информационния ден г-жа Деница Николова, зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, ще представи изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения в рамките на процедурата.

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, меню “Кандидатстване”, подменю “Актуални схеми”: http://www.bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx

На информационния ден са поканени да присъстват по един представител на 39-те общини-конкретни бенефициенти по процедурата – Столична община, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Смолян, Разград, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово, Панагюрище.

Източник: bgregio.eu, gradat.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си