Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Актуално

Кабинетът каза "да" на проекта на нов Закон за обществените поръчки

На днешното си заседание Министерският съвет одобри проекта на дългоочаквания нов Закон за обществените поръчки. Като основна причина за известното забавяне на този етап от законодателната процедура експерти сочат множеството предложения за подобряване на първоначално лансираните текстове, както и препоръките на КЗК за преразглеждане на някои положения в проектоакта, за които ви информирахме.

Припомняме, че проектът въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които, Директива 2014/24/ЕО и Директива 2014/25/ЕО, са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките. Разработен е и изцяло нов национален ред за възлагане на обществени поръчки под праговите стойности на директивите, който съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.

Законът обхваща дейностите, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и условията, необходими, за да се гарантира правилното им планиране. В законопроекта са определени и функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки, редът за провеждане на последващ контрол, осъществяван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и процедурата по обжалване, реализирана чрез Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Както се отбелязва в съобщението на правителствената пресслужба, предвидени са редица новости, които се очаква да направят процеса по възлагане на поръчки по-прозрачен, предвидим, административно облекчен и резултатен. Осигурени са максимални условия за публичност чрез Регистъра на обществените поръчки и индивидуалните профили на купувача на възложителите. Администрирането на процеса поетапно ще бъде електронизирано до степен, свеждаща субективната намеса до минимум. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, стимулиране на централизираното възлагане, развитието и въвеждането на нови форми като динамични системи за покупки и електронни каталози. Редуцирано е съществено съдържанието на документите, които ще се представят в процедурите, като преобладаваща част от тях са заменени с единна за целия Европейски съюз декларация. Предвидени са стимули за участие, насочени към малки и средни предприятия.

Съгласно мотивите на вносителите, очакваните ефекти от приемането на закона се изразяват в пълно съответствие на националното законодателство в областта на обществените поръчки с европейското, както и в облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес. Счита се, че приемането на закона ще понижи риска от злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки и оптимизира работата на държавните институции.

Според предварителни заявки, проектът ще бъде приет от Народното събрание през втората половина на годината и ще влезе в сила от началото на следващата. Крайният срок за транспониране на директивите изтича в средата на 2016 г.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си