Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Статии и материали

ПОВЕРИТЕЛНО И ЛИЧНО: В кои случаи е необходимо предприемането на мерки за защита на определени категории чувствителна информация при възлагането на обществени поръчки

Въведение

След промените в законодателството по обществени поръчки от втората половина на 2014 г., разписването на нови текстове относно оповестяването на информация чрез т.н. “профил на купувача” стана повод за развитие и на друга специфична част от уредбата – тази за неразпространение на определени категории чувствителна или защитена информация. Нормативните нововъведения относно споменатите аспекти на възлагането породиха множество въпроси и предизвикателства при тълкуването и прилагането на правилата, като те станаха и причина за възникване на редица заплетени казуси в практиката. Настоящият материал има за цел да хвърли повече светлина върху тези въпроси, като подобри разбирането и улесни спазването на този сложен комплекс от специфични регулаторни положения.

Национална уредба

– общи положения в ЗОП
Както вече е добре известно, в новосъздадения чл. 22б, ал. 1 от ЗОП, в сила от 01.10.2014 г., е посочено, че възложителите на обществени поръчки са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг Интернет адрес, за който е осигурена публичност. В ал. 2 от посочения член се съдържа списък от документи и информации, които възложителите са длъжни да публикуват под формата на електронни документи на този профил. В тази алинея се прави и много важното уточнение, че това публикуване следва да се реализира без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията. Защитата на очертаните по-горе категории чувствителна информация се реализира в две хипотези – или в случаите по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е декларирал, че част от офертата му съдържа конфиденциални данни и информация, или когато в офертата е налична информацията, защитена със закон.

Що се отнася до първата посочена категория случаи, в които се налага защита на чувствителни данни, съгласно правилата относно начина на публикуване, разписани в ал. 3 на чл. 22б от ЗОП, в документите, които подлежат на публикуване в профила на купувача, следва да се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (на мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването). Тук е важно да подчертаем, че декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП се прилага като част от техническо предложение за изпълнение на поръчката (в плик № 2) и в нея участникът може да посочи коя част от офертата му има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.

Нормата на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП предвижда заличаване на информация и в хипотезата, когато същата е защитена със специален закон. Така например, за класифицираната информация се прилага реда по Закона за защита на класифицираната информация, за информацията, съдържаща лични данни – реда по Закона за защита на личните данни и т.н.

Продължението на материала може да прочетете на страниците на списание ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си