Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

МС взе важни решения преди празниците, разширява се обхватът на дейност на Централния орган за обществени поръчки

На заседанието си на 23 декември Министерският съвет прие Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) за нуждите на органи на изпълнителната власт, което отменя ПМС 112/2010 г.

С постановлението се разширява кръгът от възложители, които са потребители на централизираното възлагане, както и продуктовият му обхват с нови стандартни и повсеместно възлагани доставки и услуги, за които не са налице особености, произтичащи от индивидуалните нужди на възложителите, и за които могат да се изработят стандартизирани спецификации. Промяната е в изпълнение на приетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България, а въведената в МФ през януари 2015 г. Система за електронно възлагане на обществени поръчки способства за нейното изпълнение. Чрез Системата ЦООП може да провежда електронно открити процедури за възлагане на рамкови споразумения, като се ползват изцяло електронни процеси за създаване, управление и контрол на всички етапи от процедурата.

На същото заседание бяха приети и промени в промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, целящи оптимизиране на процесите по управление на средствата от Европейския съюз. На основата на съществуващите дирекции „Програмиране на средствата от ЕС“, „Мониторинг на средствата от ЕС“ и „Системи за управление на средствата от ЕС“ се създава дирекция „Централно координационно звено“. Тя ще изпълнява функциите на Централното координационно звено (ЦКЗ) за управление на средствата от ЕС в страната. Преструктурирането се прави и с цел подобряване координацията на действията на органите в системата – управляващи, сертифициращи и одитиращи.

Основната задача на ЦКЗ е да поддържа връзка с Европейската комисия и да й предоставя информация, да координира действията на другите определени органи и да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право. Като дирекция в Администрацията на Министерския съвет ЦКЗ ще подпомага дейността на заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, който отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на европейските средства.

Кабинетът прие и решение за одобрение и предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството и ЕИБ, подписан на 12 декември т. г. Меморандумът ще предостави възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по оперативните програми в областта на секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми, осъществяване на проекти и институционален капацитет.

Одобрението на меморандума е следствие от успешното и устойчиво сътрудничество между правителството на България и международните финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от кохезионната политика на Европейския съюз по време на първия за страната програмен период 2007-2013 г.

Министерският съвет одобри също проект на Изменение №1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.), между Република България и Европейската инвестиционна банка и упълномощи министъра на финансите да го подпише от името на България.

Кредитното споразумение е сключено през 2007 г. с цел осигуряване на необходимия ресурс за национално съфинансиране на проектите по оперативни програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“ през програмния период 2007-2013 г. Изменението цели удължаване на сроковете до 2017 г. за усвояване, преразпределение и връщане на средства от заема с цел оптимално приключване на дейностите по него при минимални разходи за бюджета. Промяната е обусловена от обвързаността на финансирането от Кредитното споразумение с приключването на програмния период 2007-2013 г., както и от факта, че голяма част от проектите, за които ЕИБ е одобрила ползването на средства от заема, все още са в процес на изпълнение и по тях предстоят плащания в частта „национално съфинансиране”.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си