Актуално

Петчленен състав на ВАС потвърди отмяната на таксите за обжалване на поръчки

С решение, постановено на рядката дата 29 февруари, петчленен състав на Върховния административен съд потвърди предишно решение на съдебната институция от средата на 2015 г., с което се отменя тарифата за таксите, събирани от КЗК и ВАС при обжалване на обществени поръчки.

Както списание ЗОП+ вече писа, на 15 юли 2014 г., или броени дни преди да подаде оставка, правителството на Пламен Орешарски гласува нова тарифа за тези производства пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и пред ВАС, с която оспорването на търговете поскъпна с от 3 до 17 пъти. Запознати припомнят, че цената за обжалване на търговете преди 1 юли 2014 г. беше твърда т.е. таксата беше проста. Ако поръчката е под прага, над който обявлението за нея се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз, жалбата пред КЗК струваше 850 лв., ако го надвишава – 1700 лв. С новата тарифа от 1 юли 2014 г. таксата стана пропорционална – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв. След приемането ѝ цената за обжалване на някои търгове скочи над 17 пъти от 850 лв.  на 15 000 лв. Това е сумата само за производството пред КЗК, защото при обжалване в съда, недоволният участник в процедурата по ЗОП дължи нова такса – половината от платеното пред антимонополната комисия. Именно при делата скокът на таксата е най-драстичен, защото преди тя беше твърдо 50 лв., а сега може да достигне 7500 лв.

Ще напомним, че с жалба от фондация “Право и Интернет” и няколко дружества бе атакувано ПМС № 196/10 юли 2014 година, в неговата цялост, за одобряване Тарифа за таксите, които се събират в производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд (обн. ДВ, бр. 58/15 юли 2014 година, в сила от 15 юли 2014 година). В мотивите на жалбоподателите се твърдеше, че спорения административен акт е приет в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на закона. В жалбата се поддържаше и алтернативно искане – в случай, че се установи законосъобразност на оспорения подзаконов нормативен акт, то се иска отмяната му в частта по отношение на § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Тарифа за таксите, които се събират в производството по глава единадесета от ЗОП пред КЗК и ВАС, поради противоречието му с материалноправни разпоредби на нормативни актове от по-висока степен.

В решение №7842 от 29.06.2015 г. тричленен състав на ВАС се произнесе по въпросната жалба като установи серия от нарушения на закона в новата тарифа – не само в процедурата по приемането ѝ, но и в големия размер на таксите, който няма нищо общо с разходите на КЗК и съда по обжалване на обществените поръчки.

В решението си ВАС обявява първо, че при приемането на тарифата е нарушено изискването на Закона за нормативните актове срокът за становища и предложения по проекта да е най-малко 14 дни. Съдът е установи, че този за новите такси е стоял на сайта на Министерството на правосъдието от 24 юни до 7 юли 2014 г. Това са 13 дни. “На 8 юли 2014 г., когато изтича четиринадесетдневният срок от публикуването на проекта, последният е изпратен на Министерския съвет. По този начин на заинтересованите лица не е бил предоставен минимално изискуемия 14-дневен срок. Неспазването на установения със закон срок за публикуване на проекта представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила”, установиха в средата на 2015 г. върховните съдии.

Противоречия с материалноправни разпоредби бяха установени и при издаването на подзаконовия нормативен акт. Там съдът установи, че “в противоречие с посочената норма, в оспорената тарифа е възприето, че пропорционалната такса се определя върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществена поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция”. Такъв подход бе определен от магистратите като направилен “доколкото прогнозната стойност, определена от възложителя при обявяване на процедурата, може да се различава значително от цената, на която ще се сключи договорът за обществената поръчка”. Преди осем месеца върховните съдии постановиха още, че новата тарифа противоречи и на чл. 60, ал. 1 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията, тъй като при определяне на одобрените с нея такси е нарушен принципът за съответствието на тези такси с направените разходи за осъществяване на дейността, за която се събират. “В случая таксите не са обосновани нито с реалното увеличение на себестойността на предоставяните услуги, нито с реалното увеличение на доходите на гражданите и юридическите лица. Цената на услугата безспорно има влияние върху нейната достъпност. Повишаването на дължимите такси ще доведе до ограничаване на конституционно гарантираните права на гражданите за достъп до правосъдие.”, пишеше в решението. В него се критикуваше и фактът, че на новата по-висока тарифа е дадена обратна сила, защото тя не отговаря на хипотезите, в които Законът за нормативните актове по изключение допуска ретроактивност.

Постановеното решение от 2015 г. очаквано бе обжалвано от Министерския съвет. В касационното възражение се навеждат доводи за нарушения на материалния закон при постановяването на обжалваното решение. Тези мотиви обаче не са приети от петчленният ссътав на ВАС, който отхвърля жалбата.

В решение №2261/29.02.2016 г. съдът намира за обоснован извода на тричленния състав за допуснато съществено нарушение на изискването по чл. 26, ал. 2 ЗНА, което съставлява самостоятелно основание за отмяна на акта като незаконосъобразен. Съгласно мотивите, императивното изискване на цитираната разпоредба е “Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта”. В случая проекта е обявен на интернет страницата на Министерството на правосъдието на Република България за времето от 24 юни 2014г. до 07 юли 2014г., видно от представените по делото доказателства. Последните не са опровергани, поради което твърдението на касатора, че е спазен срока за публичност и разгласяване, е неоснователен.

В последното решение на съда за правилни и в съответствие с материалния закон са приети изводите за допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 2, ал. 2, изречение първо и второ, от Закона за държавните такси (ЗДТ), съгласно който пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата. Когато цената не е указана, таксата се определя върху пазарната цена, отбелязва се в мотивите. В оспорената пред тричленния състав на ВАС тарифа е прието, че пропорционалната такса се определя върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществена поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция, като в мотивите към проекта за постановлението е изложено, че прогнозната стойност представлява и цената на обжалваемия интерес от сключването на договора за обществена поръчка. Прогнозната стойност е предвиждане (планиране) на средствата за финансиране на съответната обществена поръчка, включително разчетените по бюджета на възложителя, без да претендира и да се идентифицира с пазарната цена на услугата, която в разглеждания случай е стойността на административната, респективно правораздавателната дейности на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд в производствата по Глава единадесета от ЗОП.

На трето място, отбелязва петлченката на ВАС, нарушението на Закона за държавните такси обуславя и следващия правилен извод в обжалваното решение за противоречие на министерското постановление с разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, регламентираща задължението на гражданите да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. В административните съдебни производства, уточняват върховните магистрати, обратно на предвиденото за гражданските производства, размерът на държавната такса не е обвързан от интереса по делото, като за специфичните материи в административното право са предвидени специални размери. При сравнителен анализ на държавните такси в административните и съдебните административни производства се установява, че в областта на производствата за възлагане на обществени поръчки таксите пред КЗК и пред ВАС, които следва да бъдат заплащани са значително по-високи от таксите, които се дължат за останалите административни спорове, независимо че съдебният контрол върху административни актове и приравнени на тях е подчинен на едни и същи принципи и правила, регламентирани в АПК и специалните закони, включително и за издадените по реда на ЗОП. Ето защо са правилни изводите на първоинстанционния съд, че повишаването на дължимите такси ще доведе до ограничаване на конституционно гарантираните права на гражданите за достъп до правосъдие (чл. 56 и чл. 120 от основния закон). Елемент от тази гаранция е и финансовата достъпност на съдебните услуги, защото заплащането на държавни такси е част от нормативно установения ред за упражняване на правото на съдебна защита.

На последно място, съдът потвърждава и изводите на тричленния състав на ВАС относно неправилното допускане на обратно действие на обжалваната тарифа.

Поставновеното решение на ВАС, с пълния текст на което може да се запознаете тук, е окончателно и обещава мартенски температурни рекорди в сектора на обществените поръчки. Първата ответна мярка след отмяната на тарифата дойде с проекта на постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и ВАС (повече за проекта на ПМС тук).

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си