За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Статии и материали

ОБЕЩАНИЯ В ОПАКОВКА: Подготовка на образци и изготвяне на оферта по новите правила

Ивайло Стоянов, експерт по обществени поръчки

В предислов

Когато през далечната 2010 година променихме ЗОП в частта му относно подаването на оферта и въведохме трите отделни плика1, очаквахме да намалим сериозно формалните пречки пред участниците по отношение начина, по който следва да окомплектоват предложенията си. С тази промяна искахме много ясно да поставим акцент върху качеството на офертата, а не върху нейната форма.

Въпреки доброто желание на работната група тогава, моделът с трите непрозрачни плика не се оказа особено добър на практика. През годините множество участници бяха отстранявани поради някои очевидно формални причини (като например прозрачност на мостра, сложена в плик/кашон 1, макар че в хипотеза на празен плик 1 излизаше, че следва да се предостави възможност за допълването му).

С влизането в сила от 01.07.2014 г. на изменението на чл. 57, ал. 3 от ЗОП (отм.), касаещо подаването на оферта по различни обособени позиции, правната несигурност на процеса достигна своя пик и стотици участници бяха дисквалифицирани само защото не бяха разбрали какво именно е имал предвид „авторът” на този текст. Липсата на методически указания по темата допълнително усложни ситуацията. Затова и в периода на подготовка на новия закон очакванията бяха този проблем да бъде решен в рамките на процес на активен диалог, анализ на грешките от миналото, оценка на въздействието на подготвяните актове и проучване на добрите практики в други страни.

Допълнителен оптимизъм донесе приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 г. С него беше установен стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Припомняме, че чрез него всички участници в процедури за възлагане на обществени поръчки ще декларират личното си състояние и съответствието си с критериите за подбор.

Решението текстовете относно формата на офертата да бъдат оставени за доразписване в правилника за прилагане на закона обаче не позволи изпълнението на очакванията за сериозна професионална и експертна дискусия по този въпрос.

Така или иначе, новите нормативни изисквания са вече факт. Затова решихме в този материал да опитаме да дадем ясни указания относно най-важните аспекти от подоготовката на образците за оферти и на самата оферта, и ако не друго, да се опитаме да направим това, което не се случи в закона – да Ви улесним в ежедневната Ви работа.

Образци на документи и изготвяне на оферти при различните режими

В следващото практически ориентирано изложение подробно ще разгледаме кои са основните образци на документи, които следва да бъдат залагани при изготвяне указанията за подаване на оферти, както и какво следва да се съобрази при подготовката на самите оферти.

А) СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА ДО КОНКРЕТНИ ЛИЦА
 
I. Образец на обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП
Образецът на обява е публикуван на страницата на АОП (www.aop.bg) и е достъпен в текстов формат (.doc).

В образеца задължително се попълва цялата информацията съгласно  приложение № 20 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че заради формата си образецът няма ограничения в броя на символите (за разлика от образците от редактора на форми), то в него ще следва да се направи пълно описание на изискванията за изпълнение на поръчката, както и на заложените критерии за подбор, критериите и показателите за оценка и т.н.

Допълнително, извън съдържанието на приложение № 20 към закона, в образеца би могло, а и препоръчваме да се посочи също така и мястото, на което възложителят ще проведе публичното заседание.

В полето „Друга информация”, освен такава, свързана с изискванията към конкретния предмет на поръчката, може да се посочат и приложенията към обявата, както следва:

1. Tехническа спецификация
При изготвянето на спецификацията се прилагат изискванията на Раздел II от ЗОП, като се описва предмета на поръчката в цялост, така че да бъде постигнат търсения краен резултат. В случая следва да се съблюдават и общите принципи за недопускане включване на условия или изисквания, които предоставят необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки.

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП
Образецът на декларацията следва да обхване посочените основания, като с цел предотвратяване на грешки може да се посочи  кръга на задължените лица по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.
Тук е важно да се отбележи, че при този възлагателен ред не трябва да се прилага образец на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Също така трябва да бъде отчитано, че посочените в чл. 97, ал. 6 от ППЗОП изисквания за лично състояние по чл. 54 от ЗОП са изчерпателни и не могат да бъдат допълвани с такива по чл. 55 от закона. Липсва задължение горните обстоятелства по отношение личното състояние да бъдат посочени изрично в обявата, а е достатъчно единствено поставянето на образеца на декларация.
Това са и задължителните приложения към обявата по чл. 87 от ЗОП.

3. Допълнителни образци
Освен посочените по-горе, възложителите могат да изготвят и допълнителни образци, свързани с подаването на офертата и  друга необходима информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

II. Подготовка на оферта при събиране на оферти с обява и покана

Когато подават оферти по обява или при покана до конкретни лица, участниците трябва точно да спазват указанията на възложителя.

Ако такива няма (което законът допуска), то препоръчваме да се спазват като минимум следните правила:
1. Офертата да се подаде в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху който да се посочи наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
2. Ясно да се разграничат отделните документи, напр. техническото и ценово предложение, както и да бъдат окомплектовани при съобразяване с приложената техническа спецификация и определената от възложителя прогнозна стойност.
3. Офертата да бъде подписана от законния представител на участника или от упълномощено от него лице (в този случай би следвало да се приложи съответно пълномощно, както и да се посочат административни данни с цел идентификация).

Продължението на материала може да прочетете в майския брой на списанието ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com. Списанието може да бъде закупено и от електронния ни магазин!


1 Съгласно редакцията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП (отм.), обн. в ДВ. бр. 52 от 9 Юли 2010 г., офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си