Актуално

Обявиха спецификацията за новата централизирана система за електронни поръчки

Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация за обществена поръчка   с  предмет „Разработване,  внедряване  и поддръжка на единна национална електронна уеб базирана платформа: „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“.

Системата ще осигурява възлагателния процес в областта на обществените поръчки на всички етапи от реализацията му. Тя ще е задължителна за използване както от публичните, така и от секторните възложители. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Проектът е изготвен съгласно новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му (ППЗОП), в сила от 15.04.2016 г., транспониращи директивите за обществени поръчки на ЕС. Европейското законодателство от 2014 г. в тази област представя принципните изисквания за електронно възлагане на обществени поръчки, предписва правила за електронна комуникация и създава процедури за специални онлайн методи и инструменти за възлагане на обществени поръчки, като препоръчват на държавите членки на ЕС да въведат софтуерни платформи и решения, които да позволяват цялостно електронно възлагане на обществени поръчки („end-to-end eProcurement“). С чл. 40 от ЗОП е регламентирано използването на „единна национална електронна уеб-базирана платформа“ от възложителите при възлагането на обществени поръчки.

При създаването, внедряването и използването на ЦАИС ЕОП следва да се приложат някои основни принципи, като съвместимост с общодостъпни продукти на ИКТ за масова употреба и спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост в рамките на електронното правителство на Република България.

Според принципите за публичност и прозрачност, системата ще позволява достъп до широк набор от данни и информация, въз основа на която ще могат да се проследят действията на участниците в процеса на възлагане на всеки етап от провеждането на процедурите за обществени поръчки. От гледна точка на проследимост и сигурност, всички действия в процеса за електронно възлагане на обществени поръчки трябва да се регистрират и проследяват в реално време, участващите субекти да бъдат разпознаваеми, а данните да са запазени, така че да се гарантира целостта на документите и да се осигурят гаранции за достъпването им само от оправомощени лица в съответния момент.

Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес aop@aop.bg до 15.07.2016 г.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си