Актуално

От септември АОП започва да проверява поръчки на случаен принцип

От 01.09.2016 г. влиза в сила контролът чрез случаен избор по чл. 323 от ЗОП, който ще се осъществява от Агенцията за обществени поръчки. Правомощието на агенцията бе въведено с приетия в средата на април нов Закон за обществените поръчки, но тогава бе решено влизането му в сила да бъде отложено за есента с оглед решаване на някои технически и организационни въпроси. Тази изцяло нова форма на проверка е част от разширените контролни функции на органа за методология при поръчките, дошли с последната законодателната реформа в сектора.

При контрола чрез случаен избор подлежащите на проверка процедури преди тяхното стартиране се определят чрез жребий, като за целта се използва специален софтуер. По този начин обхватът на контрола ще включва потенциално всички процедури, които подлежат на публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), независимо дали са инициирани от публични или секторни възложители, каква е стойността на поръчката и какъв е източникът на финансиране. Изключения от обхвата са предвидени за процедури за обществени поръчки в областите отбрана и сигурност, за които се прилагат специални правила, а  също  така и  процедурите  на  договаряне  без  предварително  обявление,  без предварителна покана за участие и пряко договаряне, които са обект на контрол по реда на чл. 233 от ЗОП.

В закона се изисква новата форма на контрол да се извършва на два етапа – преди и след оповестяване откриването на процедурата. За осъществяване на първия етап от контрола възложителят е длъжен, преди откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, да въведе данни за нея в системата за случаен избор (ССИ), достъпна чрез портала на АОП.

Всеки работен ден чрез ССИ от АОП ще се избира най-малко една процедура за контрол, която се обявява на портала. Изборът на процедура ще се извършва по методика, която отчита рискови фактори с определена тежест. Когато след изтичане на три работни дни от въвеждане на данните от възложителя в ССИ, процедурата не е избрана за контрол възложителят ще може да оповести нейното откриване.

Ако процедурата е избрана за извършване на въпросната форма на предварителен контрол, възложителят трябва в тридневен срок да изпрати по електронен път до АОП едновременно проектите на решението за откриване на процедурата, обявлението, техническите спецификации, с изключение на случаите, когато те се одобряват с решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес, както и методиката за оценка, когато е приложимо. В 14-дневен срок от АОП ще изготвят становище, което се предоставя на възложителя заедно с препоръки за отстраняване на констатирани несъответствия. С това приключва първия етап от контрола.

Вторият етап на контрола започва след публикуване на решението и обявлението в РОП. Той се състои в преглед и оценка доколко документите, публикувани в регистъра за оповестяване откриването на процедурата /решение и обявление/, както и техническите спецификации и методиката от документацията, публикувана в профила на купувача са съобразени с направените препоръки от първия етап.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си