Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Административният договор носи много ползи в отношенията между държавата и частни лица

На 08.09.2016 г. окончателно бяха приети промените в Административнопроцесуалния кодекс, с които за първи път в българското право се въвежда правната фигура на “административния договор”. С приемането на тази съществена за българското административно право правна уредба България дава ясен сигнал, че уреждането на обществените отношения, свързани с реализирането на значими проекти с голям обществен интерес, е приоритет на държавата. Регламентирането на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс се очаква силно да повлияе върху развитието на съдебната доктрина и практика при решаване на административни спорове между частноправни субекти и органи на власт.

Силна необходимост

Необходимостта от изрична законова регламентация на административните договори особено силно се открои през последните години в противоречивата съдебна практика по административни спорове, касаещи договорни отношения между административни органи и институции и частни субекти. Както ясно е посочено в мотивите към приетия на второ четене законопроект, правната материя относно концесионните процедури, обществените поръчки, здравноосигурителната система, земеделските имоти и др. изисква ясна изрична регламентация на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс като общ закон отделно от уредбата в специалните закони. По този начин се гарантира законосъобразно изпълнение на тези договори, както и защита на интереса на обществото и на държавата с оглед членството й в Европейския съюз.

Най-същественият момент според приетите промени е, че за пръв път се дава легална дефиниция на “административния договор”, според която “той е писмено съглашение между административен орган и граждани или организации”. Договорът се сключва в административно производство пред административен орган по въпроси от значим обществен интерес, когато е предвидено в закон.

Административният договор е уреден като формален договор, който трябва да отговаря на нормативно определени изисквания за съдържание, срокове за сключване, даване на съгласие, ако е необходимо, както и сключване при неотложност в определени в кодекса случаи. Административният орган е страната по административния договор, която изначално определя съдържанието на договора, неговите условия и последици. Въпреки това административният договор не е процесуален, а материалноправен инструмент за регламентиране на специфичните отношения, които възникват между органите на власт и частните субекти в множество области на правото, като например възлагане на обществени поръчки, концесии, приватизационни сделки и др.

Съгласно промените административният договор може (и обичайно) да съдържа клауза за предварително изпълнение, ако това се налага в защита на обществения интерес. Независимо от това клаузата за предварително изпълнение на договора може да бъде обжалвана пред съда от заинтересованата страна, а ако договорът не съдържа клауза за предварително изпълнение, такова може да бъде поискано и да бъде допуснато от съда.

Основанията за недействителност на административния договор са аналогични като тези на индивидуалния административен акт – липса на компетентност, неспазване на установената форма, противоречие на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните норми и противоречие с целта на закона. Новата уредба предвижда също административният договор да може да се оспорва по съдебен ред, като оспорването не спира изпълнението на договора. Съдът е длъжен да се произнесе по жалбата в кратък 2-месечен срок, доколкото не е предвиден друг срок в специален закон (напр. Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и др.).

С измененията на Административнопроцесуалния кодекс изрично е предвидено, че административният договор е изпълнително основание, въз основа на което може да бъде започнато принудително изпълнение за изискуемо вземане.

По-сигурна защита

С влизането в сила на приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс ще се даде по-сигурна защита и регламентация на съществуващите публичноправни договорни взаимоотношения със значим обществен интерес, типичен пример за които са договорите за приватизация, за концесия, за възлагане на обществени поръчки, за финансиране на проекти по линия на европейските програми и фондове, за предоставяне на управлението на обществени услуги и т.н. Въвеждането на правната фигура на административния договор ще отговори на обществените очаквания за ясни и точни договорни взаимоотношения при осъществяване на административната дейност на органите на власт, както и сигурност при защита на правата на всяка от страните по административния договор.

Промените в Административнопроцесуалния кодекс, въвеждащи института на административния договор, са обнародвани в бр. 74 от Държавен вестник от 20 септември и влизат в сила 3 дни след обнародването.

Източник: Поместваме без намеса материал на Капитал, заглавието е наше

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си