Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Актуално

100% корекция за конфликт на интереси в поръчки с евросредства предвижда проект на нова наредба

Финансовите корекции при наличие на конфликт на интереси при възлагане на обществени поръчки ще са 100% от отпуснатата сума. Също с такава стойност ще се наказва и умишленото разделяне на поръчка, за да падне тя под необходимите прагове, които изискват обявяване в целия ЕС. Необявяването на поръчка по изискуемия начин също ще носи глоба от 100%. Това става ясно от публикувания в края на миналата седмица проект на наредба, която най-после ще регламентира ясно размера на финансовите корекции, които се налагат на всички възложители на поръчки, съфинансирани с европейски средства.

Идеята зад предложението е да се регламентират основанията, при които ще се извършва пълна или частична отмяна на финансовата подкрепа със средствата от ЕС. Досега тези правила бяха вътрешни за одитиращите звена и за Министерския съвет, а общините например с изненада научаваха за някои корекции по своите проекти.

В момента наредбата е в процес на обществено обсъждане, което ще трае до 18 декември 2016 г.

Ценоразписът

В обхвата на наредбата влизат всички проекти, финансирани по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, програмата за морско дело и рибарство и европейско териториално сътрудничество за периода 2014 – 2020 г. – т.е. всичко в България, финансирано с европейски пари.

Основна промяна има в механизма, по който ще се оценява ефектът от проектите. Ако заложените в проекта индикатори са изпълнени между 85% и 95%, възложителят ще получи 5% корекция. Тази сума расте с по 5% на всеки нови 10% неизпълнение на индикаторите, а когато изпълнението падне под 45%, размерът на корекцията стига 100%. Това ще има голям ефект за всички общини, които досега не бяха наясно как ще им бъде оценяван ефектът от проектите и каква санкция ще носят.

Повечето от изяснените в наредбата корекции са ясни и валидни и в момента – например санкциите за неспазване на сроковете за получаване на офертите, както и за достъп до документацията. В зависимост от това с колко е съкратен срокът ще бъде налагана и съответната корекция – между 5% и 25%. 10% например ще бъде санкцията за непубликуване на уведомление, че се удължава срокът за подаване на оферти. Много от общините и другите възложители продължават да играят със съкратени срокове, което и сега им носи корекции, макар в повечето случаи от докладите на звеното “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС) тези корекции нямат финансово изражение.

Основната причина за корекции – дискриминационни условия при обявленията, сега са регламентирани на между 5% и 25% – колкото и в момента. Също така са третирани и критерии за подбор, които не са свързани с предмета на поръчката или са непропорционално големи – например изискванията за милиони левове оборот при изпълнение на проекти, в които няма обективна причина за това. Регламентирана е и санкция за твърде подробни технически спецификации, които често навеждат на мисълта за предварително подбран участник. Това също е типично нарушение към момента.

Един от секторите, в който най-много обичат тайните – този на отбраната и сигурността, също е заплашен от санкции до 100% от сумата, ако възложителите не са се обосновали достатъчно защо не публикуват обявление за обществена поръчка.

Регламентират се и нарушенията при избора на изпълнител. Например отстраняването на оферти с необичайно ниска цена, при които не е изискано подробно обяснение за ценообразуването, ще се наказва с 25%. Липсата на одитна пътека, която да показва как се е стигнало до избора на даден изпълнител, или липсата на аналитично отчитане на разходите в поддържаната от бенефициента счетоводна система също носи след себе си санкции от 25% до 5%.

Ако основната поръчка бъде последвана от други допълнителни договори в нарушение на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, възложителят ще носи отговорност до 100% от стойността на допълнителните договори. Пълно ще бъде и възстановяването на пари, ако допълнителните договори надхвърлят 50% от стойността на основния.

Как беше досега

В края на 2014 г. със заповед на вицепремиера Томислав Дончев беше създадена структура, която да анализира наложените корекции и да разпредели справедливо тежестта между възложители, контролни органи и държавата. Това последва масовото налагане на корекции на общини по програмите “Околна среда” и “Регионално развитие”. По “Околна среда” имаше наложена плоска финансова корекция върху всички плащания до края на 2014 г. за около 170 млн. лв., която много общини нямаше как да платят.

В т.нар. Методически съвет по финансови корекции към Министерския съвет, създаден от Дончев, членуват експерти от фонд “Земеделие” (който е и разплащателната агенция на средствата по Програмата за развитие на селските райони например), Агенцията за обществени поръчки и дирекции от Министерството на финансите. Съветът разглежда обаче само казуси за финансови корекции от минимум 500 хил. лв.

При приемането на новата наредба съветът ще бъде закрит.

Обществената консултация и всички свързани документи може да видите тук.

Източник: Капитал

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си