Актуално

КЗК анулира поръчката на АОП за нова мегасистема за електронни търгове

Преди броени дни стана ясно, че Комисията за защита на конкуренцията е отменила решението на АОП, с което бе стартирана поръчката за разработване, внедряване и поддръжка на единната национална електронна уеб базирана платформа за електронни поръчки. Системата, която носи сложното наименование „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)“, е с прогнозна стойност малко над 5,5 млн. лева и ще се финансира по оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Тя трябва да направи възможно спазването на ангажимента за електронизиране на обществените поръчки, който има страната ни по новите евродирективи в тази област.

До тази ситуация с поръчката на органа, подпомагащ правилно разбиране и спазване на правилата за възлагане, се стигна след като КЗК уважи жалба срещу решението на АОП за откриване на търга за новата мегасистема за централизирано електронно възлагане. Във въпросната жалбата се съдържат твърдения за нарушения на ЗОП при определянето на критериите за подбор, техническите и професионални възможности на участниците и методиката за оценка на офертите. Според обжалващото дружество методическият орган по ЗОП е заложил прекомерни или недопустими изисквания за опит и квалификация на екипа на потенциалния изпълнител, съответно за представяне на някои документи в тази връзка. Софтуерната компания се оплаква и от конкретни показатели, които са предвидени за определяне на най-добрата оферта и изпълнителя на поръчката. Несъгласие е изразено и с начина, по който от АОП са заложили опция за допълнително възлагане на поръчка за гаранционна поддръжка на електронната система. Обжалвани се и някои други условия на търга.

В постановеното решение по случая КЗК определя като основателни няколко от твърденията на жалбоподателя. За постигане на яснота в хода на производството, Комисията тълкува основни понятия и положения в правилата за възлагане на поръчки и се мотивира с различни правни аргументи, почерпени от текстовете на новия ЗОП. В резултат КЗК приема за несъобразени със закона условията, заложени в търга на АОП, според които участниците трябва да докажат, че са изпълнили услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, която е на стойност не по-ниска от 500 000 лв., съответно, че имат на разположение специалистът по хардуер и системен софтуер, който да е участвал в един успешно приключил проект на стойност 500 000 лв., който е с предмет, включващ внедряване на информационна система, изпълнен за последните 3 (три) години. Въобще като несъобразено със закона е определено изискването, според което опитът на експертите, включени в екипа за изпълнение, е натрупан в последните три години.

От КЗК обявяват за незаконосъобразни и някои изисквания за представяне на документи за подбор, в частност такива за удостоверяване на получено висше образование, декларации за съгласие на експерта да се включи в екипа, доказателства, от които да е видно участието на даден експерт в определен проект и в какво се изразяват функциите му, както и документи, удостоверяващи стаж. От антимонополния орган потвърждават и твърденията на жалбоподателя, че в разрез със закона е поставено изискването избраният за изпълнител да представи преди сключването на договора за обществена поръчка доказателства за изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата – под формата на удостоверения, издадени от получателя на услугата и/или списък с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените дейности.

От КЗК потвърждават някои от твърденията в подадената жалба, касаещи методиката за оценка на офертите. Така например, комисарите намират за недопустимо да се оценява ръководния състав и персонала за изпълнение на поръчката на база на паричната стойност на проектите, по които тези експерти са работили. За необоснован е обявен и подходът, при който се оценява само опит, натрупан през последните три години. Според антимонополния орган, за да бъде обективно формулиран показателят за оценка, е нужно факторите, които се изследват, да се съобразят с изискванията на закона, като оценката се ориентира към техническите характеристика на проектите, изпълнени от екипа на участника в сферата на IT технологиите, както и към сертификатите, придобити по време на професионалната им кариера, с които се удостоверяват знания и опит.

Потвърдени от Комисията са и твърденията за неправомерно смесване от страна на възложителя на условия за изпълнение на поръчката, които се съдържат в документацията, включително в техническата спецификация, и показатели за оценка, които се съдържат в методиката за оценка. Слабости се откриват и в правилата за оценка на офертите по показателя „предварителна концепция“, като според КЗК от съдържанието на методиката за оценка и техническата спецификация не може да се установи какво следва да включва съдържанието на механизма за минимизиране на рискове по отношение на информационната сигурност.

Наред с горното, от КЗК намират за основателно твърдението на жалбоподателя, че е допуснато нарушение при определяне на опцията за възлагане на гаранционна поддръжка на системата за допълнителен период и при цени и условия, посочени в офертата на участника, избран за изпълнител. По мнението на КЗК, от АОП не са посочили стойността и обема на въпросната опция и с това не са се съобразили с изричните правила в тази връзка, разписани в правилника за прилагане на ЗОП.

Припомняме, че Комисията за защита на конкуренцията е само първа инстанция при обжалването на поръчки и решенията й подлежат на съдебен контрол от Върховния административен съд. В този смисъл, до окончателното произнасяне на ВАС изложените по-горе в някои случаи противоположни гледища по смисъла и значението на текстове от ЗОП остават само становища на определени институции.  Както посочват запознати, правото за апелация пред тричленка на ВАС следва да се упражни в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

Зад наглед неприятната ситуация, при която на различни позиции по тълкуване и прилагане на закона са органът, който е призван да го разяснява и органът, който гарантира честното му спазване, много експерти съзират и ценна възможност за изясняване на ключови положения в законодателството по обществени поръчки и синхронизиране на практиката на отговорните институции. И дори обжалването на поръчки на една или друга от тези институции да не е най-подходящият начин за това, евентуални благоприятни ефекти в тази посока ще бъдат приветствани както от възложители, така и от участници, експерти и всички други заинтересовани лица. Случилото се също така е подходящ повод и допълнително основание да се положат повече усилия за съгласуване в тълкуването и прилагането на разпоредбите в ЗОП и ППЗОП.

С пълното Решение 985 от 24.11.2016 г. на антимонополния орган може да се запознаете тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си