Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Актуално

Наближава крайният срок за обобщената информация за поръчките на ниска стойност (обновена)

С напредване на текущия месец наближава крайният срок за изпълнение на задължението на възложителите по ЗОП да изпращат справка за поръчките на ниска стойност. В тази връзка напомняме, че съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 и ал. 4 от ЗОП, възложителите са длъжни да уведомяват Агенцията по обществени поръчки относно всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 от закона, като до 31 март всяка година, следваща отчетната, изпратят обобщена информация по образец.

Видно от цитираните по-горе разпоредби, обобщената информация следва да включва данни за поръчки, възложени по реда на глава 26 (чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица) и такива, възложени директно на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП (тези на най-ниска стойност). Във връзка с отправяни към нас въпроси, обръщаме внимание, че доколкото разходите, отчетени само с първични платежни документи (тези по чл. 20, ал. 5 от ЗОП) са частен случай на директно възложените поръчки по чл. 20, ал. 4 от закона, то данните за тези разходи също следва да бъдат включени в справката по чл. 230, ал. 4 от ЗОП. Потвърждение за това е и самата разпоредба на чл. 20, ал. 5, в която се препраща към чл. 20, ал. 4, т. 2 и 3, т.е. към директно възложените поръчки за доставки и услуги.

Що се отнася до друг често поставян въпрос – този дали в информацията следва да се включват изплатените суми на участвали в оценителни комисии външни експерти, доколкото посочените сделки попадат в предметния обхват на Закона за обществените поръчки (тъй като по същество са предоставяне на консултантски услуги, които са услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и не са обект на специално изключение), в обобщената информация, изпращана до 31 март, следва да се включват и възнагражденията по такива граждански договори. Аналогично, в обобщената информация следва да се включат и сумите, платени по договори за доставка за вода и електрическа енергия.

В случая ще подчертаем и това, че предвид промените в законодателството по обществени поръчки, реализирани с приемането на новия ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), в обобщената информация по чл. 230, ал. 1, т. 7, която възложителите са длъжни да изпратят до 31.03.2017 г., следва да бъдат посочени всички реализирани между 01.01.2016 г. и 31.12.2016 г. разходи по договори, сключени без процедура – т.е. както разходи по договори, сключени след събиране на публични покани и директно възлагане по ЗОП /отм./, така и разходи по договори за поръчки, сключени след събиране на оферти с обява или покана до определени лица (т.е. възложени по реда на глава 26), съответно след директно възлагане по действащия закон.

В заключение ще напомним и това, че информацията по 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП се изпраща чрез директно въвеждане от упълномощен потребител с използване на електронен подпис (арг. чл. 17, ал. 1 от ППЗОП) и подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (арг. чл. 13, ал. 1, т. 2 от ППЗОП). В тази връзка, възложителите и експертите по обществени поръчки следва да имат предвид, че АОП не приема и прави отказ за вписване в РОП на информации, които се изпращат по начин, различен от указания в чл. 17, ал. 1 от ППЗОП (т.е. отказ ще е налице и при изпращане по мейл на подписан с електронен подпис файл).

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си