Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

АОП с разяснение по случая с платформата за електронни поръчки

Във връзка с обществения отзвук по повод удължаването на сроковете за въвеждане на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки, от Агенцията по обществени поръчки (АОП) излязоха със специално изявление.

В съобщенито се посочва, че съгласно действащия Закон за обществените поръчки, считано от 01.07.2017 г., възложителите следва да използват единна национална електронна платформа. От ресорната агенция подчертават, че срокът е много по-кратък от този, посочен в приложимите европейски директиви. Освен това се внася уточнението, че поради технически причини, свързани с обжалване на обществената поръчка за възлагане  на  изработката на  платформата,  фактическото  въвеждане  на  този инструмент e необходимо да се отложи.

От АОП отбелязват, че именно предвид създалата се ситуация около въвеждане на задължението за използване на платформата,  на  електронната  страница  на  Агенцията  е  публикувано съобщение, че са предприети действия за отразява не на необходимата промяна в Закона  за  обществените  поръчки. С  приемането  на тези  промени  се  очаква проблемът да бъде решен, включително като се обхванат заварените случаи. До тогава от възложителите се очаква да прилагат действащия ред, който гарантира в достатъчна  степен  спазването  на  принципите  на  закона  и  изискванията  на приложимите европейски директиви.

От АОП уверяват, че при това положение от тях не следва да се търси  отговорност,  а  обявените  поръчки трябва да  се  възприемат  като законосъобразни, тъй като същите ще са съобразени с принципите и правилата на закона и действащите европейски директиви. Промяната в срока не може да е причина за подаване на жалби срещу обществените поръчки и оспорване на тяхната законосъобразност , още по-малко да доведе до прекратяване то им.

Предложението за промяна на срока е свързано с определянето на нов, а именно 18 октомври 2018 г., обясняват от отговорната институция. Това е и срокът, заложен в приложимите европейски директиви  за  въвеждане  на  електронно  подаване  на  оферти  и  електронна комуникация при възлагане на обществени поръчки.

Във връзка с различни коментари относно закъснението при въвеждане на електронното възлагане, от АОП напомнят, че междувременно  България  е  изпълнила  редица  други  изисквания  за електронизация на поръчките свързани с: електронна публикация и обявяване на поръчките, електронна документация, електронен обмен, във връзка с предоставяне на разяснения и електронно подаване на информация до Официален вестник на ЕС.

Предвид изложеното, от АОП считат, че удължаването на срока ще засегне само някои елементи от  електронизацията  на  процеса.  Експертите на агенцията са категорични, че то не  води  до  нарушаване  на  европейски директиви и не носи негативи за страната.

В съобщението се внася ясното и по хода на процедурата за възлагане на поръчка за изграждане на електронната платформа. От него става ясно, че към момента, обявената от АОП обществена поръчка за въвеждането на единната платформа за електронно възлагане е на етап разглеждане на оферти. Тя е обявена своевременно, но не е приключила поради неколкократно обжалване. В процедурата са подадени конкурентен брой предложения с висока сложност и обем, които назначената комисия разглежда и следва да класира. Предвижда се поръчката да бъде изпълнена в рамките на новия нормативно определен срок.

Относно наредбата, с която следва да се уреди използването на платформата, трябва да се има предвид, че проект на същата може да бъде предложен само след нейното изграждане. Този въпрос също ще бъде уреден с предвижданата промяна на ЗОП, уточняват от АОП.

Мерките за иницииране на законовата промяна в сроковете са предприети своевременно като се има предвид, че същата следва да бъде внесена и разгледана от Народното събрание.

В заключение от Агенцията по обществени поръчки правят обобщение, че необходимостта от промяна в сроковете за влизане в сила на новата електронна платформа и наредба та, с която се урежда използването ѝ:
1. е правно допустима и чрез нея създадената ситуация ще бъде разрешена, включително по отношение на заварените случаи;
2. не води до опасност от блокиране на възлагателния процес, прекратяване или обжалване на обществени поръчки;
3. не води до нарушение на европейското законодателство.

Източник: АОП

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си