Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Новини

Фондът на фондовете обяви поръчка за инвестиране в стартиращи предприятия

Финансирането е по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

В първия ден на новата работна седмица в Регистъра на обществени поръчки бе оповестено обявлението за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, разделена на три обособени позиции. Обществената поръчка се възлага във връзка с дейстращата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Въложител на поръчката е Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) ЕАД, в качеството му на публичноправна организация, прилагаща ЗОП.

Общата прогнозна стойност на финансовите средства, които ще бъдат разпределени чрез процедурата, се изчислява на 9 900 000 евро без ДДС. Максималният размер на публичния ресурс, който е заявено, че ще бъде вложен от ФМФИБ, е значително по-голям и достига 51, 3 млн. евро. Като срок за изпълнение на поръчката в обявлението е отбелязан почти рекорден период за българския пазар – 162 месеца. В решението за откриване, подписано от изпълнителният директор на фонда, се пояснява защо срокът за осъществяване на услугата е значително по-дълъг в сравнение с услуги, които „традиционно“ се възлагат чрез обществени поръчки. Фондът, които следва да бъде учреден, е със срок от 10 г., считано от датата на първото затваряне, а освен тази продължителност е отчетена и възможността, при определени условия, първоначалният срок да бъде удължен с още 2 години.

Стартиралата на 18 септември обществена поръчка се предвижда да бъде възложена чрез състезателна процедура с договаряне. Възложителят е аргументирал необходимостта от провеждане на състезателна процедура с договаряне с характера и сложността на правната и финансова рамка при изпълнението на проекта, както и с невъзможността той да бъде изпълнен без приспособяване на налични пазарни решения. Последством новооткритата процедура се анонсира намерението на възложителя да избере лица, които ще са задължени да учредят алтернативен инвестиционен фонд в посочена от тях юрисдикция. Целта на възложителя е да бъдат селектирани трима финансови посредника. В учредените от тях инвестиционни фондове инвеститорите, включително ФМФИБ, се очаква да вложат сума, която да бъде инвестирана в капиталови инструменти на допустими предприятия. В зависимост от последователността на изпълнение на проекта възложителят изисква да бъдат формирани Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I/Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II/Фонд за начално финансиране. Неразделна част от услугата е и реализацията и управлението на инвестиционната дейност на фонда. Лицата, кандидатстващи за изпълнители, могат да бъдат както действащи Фонд мениджъри, така и физически лица, които са участвали в осъществяването, структурирането и/или управлението на Дялови и Квази-дялови инвестиции, но ще създадат нов екип за участие в процедурата.

Независимо от статута на дадения икономически субект, след избора му за изпълнител, той задължително трябва да докаже, че отговаря на изискванията на Директивата 2011/61/ЕС и съответното национално законодателство. Това е причината като предварително условие за сключване на договора за обществена поръчка да е заложено представянето на доказателства от определените за изпълнители лица в потвърждение на обстоятелството, че надлежно са регистрирани/лицензирани да управляват алтернативен инвестиционен фонд. При избора на финансови посредници ФМФИБ ще се придържа освен към изискванията на ЗОП и ППЗОП, също и към европейското законодателство в сектора: Регламент № 1303/2013 г. и Делегиран Регламент № 480/2014. Същевременно, при осъществяване на предмета на дейност ФМФИБ се счита за единствен бенефициер в съответствие с чл. 2, т. 10 от Регламент 1303/2013 г., като по отношение на получилите финансова подкрепа от финансов инструмент фондът изпълнява функциите на администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи.

Изпълнението на услугата предполага спазване на минимални изисквания към привличане на независими частни инвеститори на ниво фонд и на ниво инструмент; изисквания при съ-инвестирането и др. В документацията по процедурата се дефинират правата и задълженията на основните субекти, които са идентифицирани съобразно спецификите на предмета на поръчката. Регулирани са взаимоотношенията с инвеститорите, инвестиционна дейност и органите на фонда, начините за оценка и докладване, както и извършването на мониторинг в съответствие с европейските правила.

Възложителят изисква, в случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, да се учреди юридическо лице. Това изискване е обвързано с възможността да се изпълнява предмета на поръчката. Съгласно Директива 2011/61/ЕС, чл. 4, пар. 1, б. “б”, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд /АИФ/, е юридическо лице, чиято обичайна стопанска дейност е да управлява един или повече АИФ. Същото условие е поставено и в националното ни законодателство /чл. 195 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране/. Следователно, дейността по управление на алтернативни инвестиционни фондове може да се извършва само от юридическо лице, което има съответните разрешения/лицензи.

Икономическите субекти, които проявяват интерес и имат желание с окомплектоването на заявления за участие да докажат съответствие с критериите за подбор на ФМФИБ, подават необходимата информация до 18 часа на 6 ноември 2017 г.

Участниците, поканени на един по-късен етап за провеждането на преговори, подготвят първоначални оферти, които се предвижда да бъдат дискутирани с цел подобряването им в хода на работата на оценителната комисия. При подготовката им участващите в търга трябва да се придържат към заложения срок на валидност на подписаните от тях документи, който е фиксиран на девет месеца. Оценяването на депозираните след преговорите окочателни оферти ще се извърши на базата на критерия „оптимално съотношение качество-цена“.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си