Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Новини

В Министерството на туризма очакват оферти за нови автомобили

Министерството на туризма възнамерява да закупи чрез обществена поръчка три нови автомобила. Заделеният финансов ресурс е 140 000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 17 и 30 часа на 31 октомври 2017 г. Видът на възлагателната процедура е публично състезание по реда на чл. 112 и сл. от ЗОП. Колите ще бъдат използвани за обезпечаване дейността на структурни звена на публичния възложител. С оглед предназначението им, са обособени и отделните позиции в процедурата за възлагане на доставката. Обособена позиция № 1 е за закупуването на  един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, и по-конкретно – на дирекция „Управление на морските плажове“.

Прогнозната стойност за изпълнението на тази дейност е 50 000 лв. без ДДС. В Обособена позиция № 2 се конкретизира категорията на автомобила  (миниван) и става ясно, че той ще се ползва от Главна дирекция „Туристическа политика“. Един миниван се предвижда да бъде предоставен и на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, видно от Обособена позиция №3. Прогнозната стойност на всеки от двата минивана възлиза на 45 000 лв. без ДДС.

Освен доставка, в предмета на обществената поръчка е включено и гаранционното обслужване на автомобилите, чрез сервиз на територията на страната, съгласно техническите спецификации на възложителя. Годината на производство съвпада с годината на заявяване от възложителя, т. е. офертите трябва да се отнасят до автомобили, произведени не по-рано от 2017 г. Доставката на автомобилите ще се извърши след заявка от възложителя в град София, чрез специализиран подходящ транспорт.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. За да бъдат допуснати до класиране, участниците трябва да разполагат с един основен документ: оторизационно писмо от производителя на предлаганите автомобили или негов официален представител. Доказването на опит е сведено до минимум от две предходни доставки със съпоставими параметри, а изискванията за качество предполагат участникът и производителят да имат внедрена система за управление на качеството на ISO 9001:2008 със съответен обхват.

Предлаганата цена трябва да обхване всички разходи /напр. данъци, мита, такси, възнаграждения, транспорт/, свързани с предмета на поръчката, а също така и калкулираната печалба за търговеца. Изключение представляват ДДС и нормативноопределените данъци и такси по оформянето на сделката. Оферти, в които цената надвишава максимално допустимата цена, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие, като несъответстващи с изискванията на възложителя, без да бъдат оценявани.

Методиката за оценяване се подчинява на критерия „икономически най-изгодна оферта“ и измерва както техническите компоненти на офертата (с относителна тежест 40%), така и ценовите условия (с относителна тежест 60%), с които ще се ангажират допуснатите участници. Комплексната оценка се формира като сбор от получените точки по четири показателя: цена, сервизно обслужване, гаранционни условия и разход на гориво. Участникът, избран за изпълнител съобразно заложената методика, с когото възложителят ще подпише договор, ще има на разположение 45 дни да оpганизира доставката на автомобилите.

Източник: http://profilnakupuvacha.com/1701%2C12027

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си