Новини

Външни консултанти ще измерват ефективността на контрола върху обществените поръчки у нас

На последното си заседание от 11 октомври 2017 г. Министерският съвет одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие.  Изпълнителният директор на Агенцията е упълномощен да проведе преговорите с банката и да подпише споразумението, при условие за последващата му ратификация от Народното събрание.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени въз основа на споразумението, обхващат преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България. Подлежат на оценка мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. Предвидените дейности са обособени в няколко компонента. Предвижда се анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените й задачи.

В рамките на инициативата ще бъде разгледан оперативният модел на работа на АОП – функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост. Особено внимание се очаква да бъде отделено на функцииите по осъществяване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху нововъведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор. Ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки ще бъде измерена посредством количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.

Дейността на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, също ще бъде засегната в проучването като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. В това отношение вниманието ще бъде съсредоточено върху обмена на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при провеждането на обществените поръчки. Въз основа на направените констатации експертите на МБВР ще бъдат задължени да изготвят три доклада с конкретни препоръки за подобрение, придружени от срокове за изпълнението им.

Финансирането на дейностите, възложени на Международната банка, се осигурява в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма „Добро управление”.

Източник: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=9628&g=

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си