Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Новини

Държавата намалява административната тежест с изграждане на два регистъра

Чувствително намаляване на административната тежест, усъвършенстване и актуализиране на съществуващата нормативна база и въвеждане на основни принципи на електронното управление. Това са част от планираните резултати от осъществяването на проект на ДА “Електронно управление”, който беше представен на 21 ноември 2017 г. на встъпителна публична конференция в столицата. По проекта ще бъдат изградени и въведени в експлоатация две централизирани автоматизирани информационни системи – „Гражданска регистрация” и „Адресен регистър”.

С внедряването на двете системи се очаква да бъдат преодолени основните предизвикателства пред ефективно работещо електронно управление по отношение на идентификацията на гражданите, електронизацията на базови административни услуги, повишаването на използваемостта на електронните услуги и осигуряването на оперативна съвместимост.

Предвижда се системата „Гражданска регистрация” да обслужва централизирани регистър на населението, национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и регистър на ЕГН. Информационната сситема „Адресен регистър” ще представлява изчерпателна централизирана база данни на адресите на всеки един адресируем обект на територията на Република България.

Регистърът на населението, националният електронен регистър на актовете за гражданско състояние, регистърът на ЕГН и адресният регистър съхраняват данни, до които почти всички администрации имат нужда от достъп за изпълнение на правомощията си и за предоставяне на административни услуги.

Като основно предизвикателство ръководителят на проекта Николай Минев очерта липсата на единна нормативна база по отношение на функционирането на адресен регистър. Затова първата цел на проекта е да бъдат изготвени предложения за изменение на нормативни актове в съответствие с принципите и стратегическите документи в областта на електронното управление, включително „цифрово начало по подразбиране“.

Втора основна цел на проекта е двете системи да бъдат реализирани при гарантиране на пълно съответствие с приложимата нормативна рамка и стратегически документи и автоматизиране на обработката на данните при запазване на сигурността, поверителността и надеждността на информацията.

Предизвикателство пред реализацията на проекта ще бъде и мигрирането на данните от съществуващите регистри към двете ЦАИС „Гражданска регистрация“ и „Адресен регистър“ и поддържането им актуални и достъпни за гражданите и за бизнеса, подчерта Минев.

Основната задача на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) в МРРБ, която е партньор на ДАЕУ по проекта, ще бъде мигрирането на данните от подържаните от главната дирекция регистри и бази данни при разработката и внедряването на двете централизирани системи. Това заяви главния директор на ГД ГРАО Иван Гетов, който допълни, че ГД ГРАО ще извърши и анализ на действащата към момента нормативна рамка.

Актуалната нормативна база, по думите на Гетов, налага редица ограничения пред внедряването на двете ЦАИС „Гражданска регистрация“ и „Адресен регистър“ основно по отношение на електронните документи, актуализацията на данните, оперативната съвместимост. „Надяваме се след един задълбочен анализ текстовете на тези документи да бъдат актуализирани, за да може дигиталното начало да бъде водещо, а хартиеният елемент да остане на втори план“, коментира главният директор на ГД ГРАО.

Промените на законодателството са критични за изпълнението на проекта, допълни Николай Минев. По думите му, без Закон за адресния регистър няма как да се регламентира обработката и използването от гражданите на информацията в този регистър. Още поне 7 законови и над 10 подзаконови нормативни актове трябва да бъдат анализирани в рамките на проекта и променени, за да стане възможно функционирането на двете ключови информационни системи, стана ясно още по време на събитието.

Изграждането на уеб базирани потребителски интерфейси за достъп до данните в двете информационни сиситеми в режим 24/7, създаване на редица вътрешноадминистративни електронни услуги, свързани с удостоверяване на обстоятелства и предоставяне на данни от регистрите на ГРАО, както и обучение на 1 100 служители от всички администрации, предвиждат част от дейностите по проекта.

Реализацията на двете ключови информационни системи и последващата им интеграция с други съществуващи и бъдещи базисни регистри и информационни системи в администрацията е основно условие за осъществяването на политиката за е-управление конкретно по отношение на облекчаване на административната тежест чрез премахването на редица удостоверителни документи и оптимизирането и дигитализирането на свързаните с тях процеси на принципа на служебното начало.

Общата индикативна стойност на проекта възлиза на 2.05 млн. лв., а срокът за изпълнение е 31.12.2018 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник: ДАЕУ

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си