Новини

АОП с указание кога е допустима промяна в условията на стартирала процедура

Ново методическо указание по прилагане на ЗОП бе оповестено от Агенцията по обществени поръчки на 24.11.2017 г. Съдържанието на документа с номер МУ-6 е посветено на прилагането на чл. 100 от ЗОП.

Като въведение към една доста експлоатирана тема – как можем да подобрим условията на обществената поръчка непосредствено след откриването на процедурата, от АОП напомнят, че в чл. 100 от ЗОП са регламентирани предпоставките и сроковете за извършване на желаните промени.

По-конкретно, съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП възложителят може еднократно да направи промени в няколко от източниците на информация за тръжната процедура – обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, поканата за
потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка или описателния документ.

От Агенцията внасят уточнението, че разглежданата нормата не поставя ограничение относно характера на промените. Те могат да засягат всички обявени изисквания в процедурата, но при спазването на едно важно условие – да са направени еднократно в рамките на определения срок.

За разлика от сухия език на правните норми, методическото указание предлага синтезиран израз на замисъла, който стои зад регламентацията на разглежданата материя: “Тази еднократност на действията има за цел да осигури стабилитет на поръчката.”

Както е известно на експертите с опит и познания по прилагането на ЗОП, инициативата за промените може да е на възложителя и/или на заинтересовано лице. Искания от външни за възложителя лица се приемат в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (чл. 100, ал. 2 от нормативния акт). Указанието също така коментира сроковете, в които възложителят може да направи еднократна промяна в документите. Тези срокове са посочени в чл. 100, ал. 3-5 от ЗОП.

Важно разграничение е направено в указанието в насока открояване на промените във времевите измерения на процедурата. Независимо, че обявените срокове също са част от условията в процедурата, за тях не се прилагат ограниченията по чл. 100, ал. 1, съответно по ал. 3-5, обясняват от АОП. Основание за това разбиране дава разпоредбата на чл. 100, ал. 6 от ЗОП, според която промени в сроковете могат да се правят и след изтичане на 14-дневния срок, при това повече от веднъж.

В разгледания контекст от особена важност е следният извод: “Тази норма не следва да се възприема като самостоятелно основание за удължаване на сроковете. Тя има за цел да разграничи хипотезата на чл. 100, ал. 1 от ЗОП от останалите случаи, при които е допустимо само удължаване на сроковете (чл. 100, ал. 7, 11 и 12 от ЗОП).” В допълнение се обръща внимание и на това, че основанията за удължаване на сроковете са уредени изчерпателно. Тези основания могат да се обособят в две групи, в зависимост от това дали удължаването е задължение на възложителя (вж. ал. 7 и ал. 11) или се допуска по негова преценка (видно от ал. 12).

Подчертава се и това, че възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато с промените по чл. 100, ал. 1 от ЗОП са внесени съществени изменения в условията на обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците (чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП). Освен това възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти и когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата, но той не може да ги предостави в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.

При удължаването на срока в тези два случая следва да се има предвид, че заинтересованите лица трябва да имат достатъчно време да се запознаят и съобразят промените при подготовката на офертите си, подчертават в заключение авторите на препоръките от 24 ноември 2017 г.

Припомняме, че методическите указания на АОП са публикувани и на сайта ни в секция Практика.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си