Новини

В сила са промените в ЗОП, свързани със спазване на трудовото законодателство

Вече са в сила измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, обнародвани в бр. 102 на Държавен вестник от 22 Декември 2017 г. Новите разпоредби са свързани с мерките срещу ненавременно изплащане на работни заплати и други нарушения на трудовото законодателство, които бяха предложени от националния омбудсман и породиха широк обществен дебат.

Промените в правилата за възлагане на поръчки се правят с параграф 9 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда и влизат в сила с обнародването си.

Основен момент при тези модификации е добавянето в ЗОП на задължителни основания за недопускане до процедури за възлагане на обществени поръчки. Видно от новия текст на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, възложителите вече ще са длъжни да отстраняват кандидати и участници в процедури по закона и в случаите, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Запознати юристи уточняват, че посочените нарушения на КТ са свързани със сключването, формата и уведомяването на НАП за трудовия договор, както и предоставянето на работника или служителя на необходимите документи в тази връзка, забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение, задължението на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение, навременното изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение, гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение, както и социалната закрила на непълнолетните при приемането им на работа.

Във връзка с промяната, в нормите относно мерките за доказване на надеждност в чл. 56 от ЗОП се добавя правилото, че въпреки наличието на горепосочените основания за отстраняване, кандидатът или участникът може да докаже, че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда, а възложителят да прецени дали тези мерки са достатъчни, за да може да не се стигне до отстраняване.

Наред с горното, в чл. 58, ал. 2 вече се указва, че за доказване на липсата на основания за отстраняване, свързани с трудовото законодателство, участникът, избран за изпълнител, представя и удостоверение от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Нов момент е и правилото, че удостоверението за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (несъстоятелност и ликвидация), се издава от Агенцията по вписванията в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.

Във връзка с новите разпоредби на ЗОП, напомняме, че указания за искането (заявлението) по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП са предоставени от  ГИТ тук.

Източник: ЗОП ПЛЮС

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си