Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Новини

АОП публикува указание как ще се подготвя и предоставя електронен ЕЕДОП след 1 април

В последното си указание Агенцията по обществени поръчки дава отговор на един от най-задаваните въпроси в Системата на обществените поръчки в момента – как ще се подготвя и предоставя в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) след 1 април 2018 г. Припомняме, че след тази дата, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), тази форма става задължителна.

В разяснителния текст се припомня, че след стартиране на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) отделен модул на тази система ще обезпечава процесите, свързани с обмен на електронен ЕЕДОП. От 1 април до старта на системата обаче се налага да се използват временни решения. Именно те са разгледани в методическото указание.

Важно пояснение, което се прави в указанието е, че задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка, за вече открити процедури, чийто срок за получаване на заявления за участие или оферти е след 01.04.2018 г., възложителите следва с допълнително разяснение (напр. чрез профила на купувача) да укажат на заинтересованите лица възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. При подготовка на документация за предстоящо откриване на обществена поръчка, възложителят следва да създаде по някой от описаните по-долу начини образеца на ЕЕДОП, който да бъде попълнен от кандидатите/участниците.

Подготовката

Първото важно нещо, за което дават информация експертите от АОП е за подготовката на електронния ЕЕДОП. Там вариантите са два – чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга и чрез формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка.

Безплатната услуга на ЕК се предоставя чрез информационната система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

От Агенцията разясняват предимствата на сиситемата на ЕК за еЕЕДОП – тя предоставя възможности:
– на възложителите да съставят образец за ЕЕДОП за конкретна процедура, както и да използват попълнените данни при подготвяне на образци на ЕЕДОП за следващи процедури;
– на стопанските субекти да попълват нов ЕЕДОП, повторно да използват информацията от него, да изтеглят и да разпечатват ЕЕДОП за дадена процедура.
Става ясно, че системата запазва файловете в два формата – PDF, който е подходящ за преглед, и XML, който е подходящ за компютърна обработка. Препоръчва се създаден от потребителя ЕЕДОП да се изтегля и в двата формата.

В указанието на АОП са дадени и технически инструкции за работа със системата на ЕК – както за това как при подготовката на конкретна процедура възложителят създава образец на ЕЕДОП (маркиране на полета, генериране на файлове, указания), така и за стопанският субект при участие (зареждане на получения файл, попълване на необходимите данни, изтегляне и  подписване с електронен подпис от съответните лица).

Както посочихме по-горе, вторият начин, по който възложителите могат да предоставят електронен ЕЕДОП на заинтересованите лица е формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства.

От АОП подчертават, че във всички случаи инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не ограничават достъпа на заинтересовани лица.

Предоставяне

По отношение на предоставянето на електронния ЕЕДОП, разяснителният текст на АОП е по-лаконичен и в някои пасажи неясен. В тази си част указанието на АОП само общо посочва, че при спазване на изискванията на чл. 39 от ЗОП и реда по чл. 49 и 50 от ППЗОП, възложителите имат право да организират процеса на възлагане на обществени поръчки с използване на електронни средства за комуникация. Примери и допълнителни пояснения в тази посока обаче не са дадени. Вероятно тук се визират собствени системи за електронни поръчки на възложителите.

Ценно обаче се явява пояснението, че извън посочените хипотези на използване на е-комуникация, един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата – или казано просто, ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Указанието завършва с това, че друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП – т.е. чрез файл, качен в Интернет. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

В документа на АОП специално се подчертава, че в случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Пълният текст на указанието може да прочетете тук.

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си