Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Минали обученияПрограми

ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018 – СИСТЕМАТА „ЦАИС“ НА АОП

Как ще възлагаме и как ще участваме в обществени поръчки от 18 октомври 2018 г.

ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018

СИСТЕМАТА „ЦАИС“ НА АОП

Как ще възлагаме и как ще участваме в обществени поръчки от 18 октомври 2018 г.

★ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ★ КАЗУСИ ★ ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ★ СЪДЕБНА ПРАКТИКА ★ ДИСКУСИИ ★

От 18 октомври 2018 г. влиза в сила на задължителното електронното възлагане на обществени поръчки в България, чрез системата „ЦАИС“ на Агенцията по обществените поръчки. Предстоящото електронно предизвикателство и натрупаната до момента практика по прилагане на ЗОП и подзаконовата нормативна уредба ни дадоха повод да организираме специализирано обучение по темата, с цел да допринесем за по-доброто разбиране на материята от всички заинтересовани лица. За целта отново събираме под знамената на професионалния диалог, обмена на знания, опит и добри практики експерти от цяла България. На специализираното обучение ще бъдат представени добри практики и конкретни практически решения породени от вече въведените и очакваните да се въведат в практиката нови правила.

Специално ще осигурим представител на екипа разработчици на „ЦАИС“, който да представи в детайли възможностите на системата.

Очакваме Ви!

Водещи лектори с дългогодишен практически опит

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
Валентин Панчев, автор и консултант на сп. ЗОП ПЛЮС

 Място на провеждане :

Хотел “Света София” ****
 гр. София, ул. Пиротска 18
14 – 15 юни, 2018 г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИ

 

Акценти на събитието

Събитието ще се проведе в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки през знаковата за България, а и за материята на поръчките в страната ни 2018 година. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ЧЕТВЪРТОТО ОБУЧЕНИЕ ОТ “ПРОГРАМА ЗОП+” ОБХВАЩА: 

Най-важните знания и умения при електронното възлагане на обществени поръчки! 

 • Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид;
 • Системата на АОП – ЦАИС ЕОП – КАК ЩЕ ВЪЗЛАГАМЕ ЕЛЕКТРОННО ОТ ОКТОМВРИ 2018 г.;
 • Използване на ОПЦИИ – инструментът на професионалистите;
 • КОЙ трябва да подава ЕЕДОП и защо експертите НЕ ТРЯБВА да попълват документа;
 • Кои несъответствия в ЕЕДОП водят до основание за ОТСТРАНЯВАНЕ и кои НЕ;
 • Ограничителни условия по процедурите – нарушения на чл. 2, ал. 2 от ЗОП – примери и практика;
 • Искане за наличие на ТРУДОВИ ДОГОВОРИ или осигурени бизнес условия от участниците – как да не нарушим закона;
 • Изисквания при които ОСЕС и Управляващите органи налага ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;
 • СВЪРЗАНИ ЛИЦА, конфликт на интереси и съгласувани оферти, отстраняване поради деклариране на неверни обстоятелства – правомощия и задължения на комисията;
 • Незаконосъобразни действия на комисията по ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ – при технически предложения с еквивалентни решения или немотивирано недопускане на обосновка;
 • Как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП при съставяне на методиката си за оценка;
 • Из протоколите на комисиите: Къде най-често срещат трудности оценителните комисии;
 • Как да УВЕДОМЯВАМЕ УЧАСТНИЦИТЕ за решенията и действията на комисията;
 • Актуални решения на КЗК и ВАС, практика на АОП.
 • АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТ за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първият обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали, сборник нормативни актове с актуалните ЗОП и ППЗОП със специална анотация, образец на ЕЕДОП, обявление и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на абонат.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване на www.zopplus.com.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

тел.  0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com,   web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 14 юни /четвъртък/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Новости в нормативната уредба
Новите изисквания на ЗОП в сила от 2018 г. Как се отрязват новите нормативни изисквания в документациите и в офертите на участниците. Трети лица.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.00 Практически модул „Планиране, подготовка и възлагане на обществените поръчки”
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите). Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

12.00 – 13.00 Практически модул „Възлагане на обществената поръчка” Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Практически модул „Електронни обществени поръчки, ЕЕДОП и ЦАИС ЕОП”
Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид за възложители и за участници, често допускани грешки, примери с попълване на отделни полета и поставяне на критерии за подбор и изисквания за отстраняване. Системата на АОП – ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Валентин Панчев

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Модули, функционалности и подготовка за използване на новата Единна електронна система за възлагане на обществени поръчки, в употреба от 18.10.2018 г.

Валентин Панчев и Експерт ИТ

 

ДЕН ВТОРИ – 15 юни /петък/

09.30 – 11.00  Актуална съдебна практика на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС (част първа). Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия.

11.00 – 11.30      Кафе пауза

11.30 – 13.00  Актуална съдебна практика на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС (част втора). Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване.

Ивайло Стоянов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си