Актуални обученияАнонси

“ЕКСПЕРТНО ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРОМЕНИТЕ В ЗОП” (18-19 октомври, 2018 г.)

Събитие в рамките на ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
18-19 октомври, 2018 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Ето че наближава есента на 2018 г. и дълго очакваният момент, в който се изправяме пред изпитанието да се научим практически да правим нещо, поето като ангажимент пред Европейския съюз – пълноценно дигитално възлагане на поръчки. Което надхвърля възприетото вече в практиката електронно обявяване, а и това, което сме свикнали да свързваме с понятието електронни поръчки. Защото не някога далеч в бъдещето, а още днес трябва да реализираме електронно етапи от цикъла на възлагане като планиране, изпращане и разглеждане на оферта, фактуриране. И то в условия на чести и несимволични промени в закона и практиката по прилагането му.

Тези предизвикателства пред всеки професионалист и системата като цяло изискват специална подготовка и разбира се професионално обучение. Именно това ви предлагаме и ние в това събитие от ЕСЕННА ПРОГРАМА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018. Акценти на събитието са генерирането и подаването на еЕЕДОП, съответно функциите и особеностите при работа с ЦАИС ЕОП, а за да бъде максимален полезният ефект, те ще бъдат представени от водещи лектори. Като основни теми в програмата присъстват и всички други актуални предизвикателства в работата по ЗОП, в това число последните промени в законодателството, често допусканите грешки и практическата работа с документи.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки през последното тримесечие на 2018 година. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Новости в нормативната уредба

 • Законопроект за изменение на ЗОП 2018;
 • Промени в сила – ЗОП и ППЗОП – нови правила при обжалването, задължително електронно възлагане.

Управление на процесите при възлагане на поръчки

 • Прогнозиране, планиране, вътрешни правила, залагане и съблюдаване на необходимите срокове, защита на личните данни;
 • Проект на ЗИДЗОП – разделяне при възлагане на поръчки.

“Белите полета” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Проект на ЗИДЗОП – задължени лица – ЕЕДОП.

Често допускани грешки и контролна практика

 • Какво е важно да знаем за контрола – практика от мониторинга на Агенцията обществени поръчки;
 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС;
 • Проект на ЗИДЗОП – нови административно-наказателни състави.

Електронни поръчки днес

 • Възлагане чрез единната система за възлагане на електронни поръчки (ЦАИС ЕОП);
 • Възложители: Обмен на електронни документи, комуникация с АОП и ОВ на ЕС, нови образци на решения, обявления и документация, предоставяне на разяснения, профил на купувача и др.;
 • Комисия: Работа на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път, допускане и отстраняване, заседания, състава на комисията, промени в състава и др.;
 • Участници: електронен ЕЕДОП, подписване с електронен подпис, отключване на офертата от участниците, провеждане на договаряне, задължения на страните, кореспонденция и др.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
 • Антоанета Първанова, експерт по обществени поръчки

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ

09.00 – 09.30  Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Практически модул „Новости в нормативната уредба”

Законопроект за изменение на ЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Последни изменения в ЗОП и ППЗОП. Задълженията във връзка със спазване на трудовото законодателство. Завишените стойностни прагове по директиви, в сила от 1 януари 2018 г. Изисквания към документацията, мерките за доказване на надеждност, изключения и други. Новите моменти при обжалването. Промените, залегнали в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Практически модул „Планиране и подготовка на обществената поръчка”

Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

12.30 – 13.00 Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”

Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

Практически модул „Възлагане на обществената поръчка” 

Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

13.00 – 14.00  Обяд в ресторанта на хотела 

 14.00 – 15.30 Практически модул „Съдебна практика

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Практически модул „Електронни обществени поръчки, ЕЕДОП и ЦАИС ЕОП”

Електронен оборот и електронен подпис при обществените поръчки, комуникация с АОП и ОВ на ЕС по електронен път, електронен ЕЕДОП. Възлагане чрез новата единна система за възлагане на електронни поръчки (ЦАИС ЕОП). Работа със системата практическо попълване на документи и ЕЕДОП в електронен вид от възложители и от участници.

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ

09.30 – 11.00 Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

Антоанета Първанова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си