Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Обнародвани са промените в Закона за обществените поръчки

Промените в Закона за обществените поръчки вече са официално оповестени по надлежния ред. Това става след като с извънреден брой 86 на ДВ от 18.10.2018 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на ЗОП, приет от Народното събрание на 4 октомври.

С обнародвания акт се променят множество основни положения в ЗОП, в това число стойностните прагове, които очертават приложното му поле, както и изискванията за публичност и прозрачност, свързани с публикуване на определена информация на профила на купувача на всеки възложител и в Регистъра на обществените поръчки.

С новите текстове се прецизира и кръгът на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Променени се правят и в разпоредбите които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Вече е предвидена и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С публикувания в ДВ акт се ревизират и функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки. Измененията в тази насока са свързани главно с осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.

Модификации търпят и нормите, регламентиращи дейността на действащия Методически съвет, който е преименуван на Експертен съвет за сътрудничество. Предвижда се, че Съветът ще приема насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона, които ще имат характер на експертно становище. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

Промени се правят и в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Ще припомним, че промените в закона влизат в сила от 1 март 2019 г. От това са предвидени редица изключения, едно от които е свързано с въвеждане на задължителното електронно възлагане посредством централизирана платформа ЦАИС ЕОП. Така от 1 ноември 2019 г. започват да действат разпоредбите, според които платформата следва да осигурява подготовка и публикуване на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки, подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения, подготовка и изпращане на покани, подготовка и подаване на заявления за участие и оферти, както и приемане и обработване на електронни фактури.

Депутатите решиха чак от 1 януари 2021 г. да породят ефект нормите относно функционалностите на платформата за електронни поръчки, свързани с оценяване на офертите, сключване на договор, подготовка и подаване на заявки по договори, както и свързване със системи за електронно разплащане.

Във връзка с обнародване на промените, обръщаме внимание на § 80 от ЗИДЗОП и изменението на член 192, ал. 5 от ЗОП. В тази разпоредба се посочва, че към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. В новата редакция обаче се внася важното уточнение, че когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. С посочения текст безспорно се потвърждава волята на законодателя, че ЕЕДОП не се изисква при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обяви. Именно това становище бе изразявано и неотклонно защитавано от екипа на ЗОП ПЛЮС от приемането на закона през 2016 г.

Във връзка с горното и предвид поставяни въпроси относно това как управителят на обединение, ако е различен от лицата, които представляват съдружниците, ще декларира обстоятелствата за лично състояние, ще направим още едно уточнение. То е свързано със становището ни, че макар очертаната хипотеза да е сравнително рядко срещана и да няма правна логика това лице да бъде извеждано като отделно задължено лице по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, предвид установената съдебна практика на ВАС спрямо конституирането в административния процес на обединенията, както и предвид текста на § 26 от ЗИДЗОП по отношение промяната на чл. 54, ал. 2 от закона във връзка с чл. 10, ал. 1 от закона, намираме за по-правилно при настоящата уредба това именно да е един от случаите, когато ще намери приложение изр. второ на изменения чл. 67, ал. 3 от ЗОП, а именно при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП да се подава и за обединението. В този случай ще следва освен ЕЕДОП на членовете на обединението да се предостави и ЕЕДОП на самото обединение, в който единствено представляващия ще декларира липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 2 ЗОП.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си