Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Новини

АОП поясни кога възложителите са длъжни да публикуват на профила на купувача документацията за процедури по европейските прагове

Непосредствено преди обнародването на дълго чаканите промени в Закона за обществените поръчки, АОП реши да оповести на вниманието на заинтересованите лица и възложителите свое методическо указание относно предоставянето на достъп до документацията в профила на купувача, в случаите при които обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в неработен ден. Указанието, обозначено с номер МУ-8, излезе на 16 октомври 2018 г.

В методическия документ е цитирана разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП, според която възложителите трябва да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията на обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз. За изпълнение на това задължение е указано, че възложителите следва да съобразят момента на публикация в ОВ на ЕС. Припомня се, че съгласно установения режим на работа на Службата по публикации на ЕС, изпратените до нея обявления могат да бъдат публикувани и в неработни дни за възложителите или за страната (напр. събота или официални празници).

В тези случаи, за изпълнение на задължението за предоставяне на свободен достъп до документацията е приложима разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ППЗОП, която урежда броенето на сроковете при възлагане на поръчки по ЗОП. В съответствие с тази разпоредба срокът, в който възложителят е длъжен да осигури достъп до документацията, изтича в първия присъствен ден, до момента на приключването на неговото работното време (чл. 28, ал. 4, предложение първо от ППЗОП).

Посоченото в методическото указание правило е в съответствие и с установения ред за броене на сроковете съгласно Регламент № 1182/1971 г. на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове. Предвид изложеното, когато обявлението е публикувано в ОВ на ЕС в почивен или празничен ден, следва да се счита, че възложителят е изпълнил задължението си по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако публикува документацията за обществената поръчка на профила на купувача най-късно до края на първия работен ден след публикацията в „Официален вестник“. Документите по всяка поръчка се обособят в самостоятелна електронна преписка на профила на купувача (чл. 42, ал. 3 от ЗОП). В съответствие с чл. 24, ал. 3, изр. първо от ППЗОП преписката следва да има собствен номер и дата на създаване.

При публикуване на документите в преписката е необходимо да се съобразява и изискването на чл. 24, ал. 4 от ППЗОП, като за всеки документ трябва е видима датата на неговата публикация. Достъп чрез интернет до преписката се предоставя чрез посочване на линка към нея (URL) в поле I.3) от съответното обявление за оповестяване откриването на процедурата. Направен е изводът, че не може да се счита, че е осигурен достъп до документите по поръчката, когато в това поле се предостави линк не към конкретната преписка, а към общата страница на профила на купувача.

С новите указания може да се очаква, че ще намалеят грешки, допуснати от несъобразяване в цялост на всички приложимо към даден казус норми. Направеният анализ ще е от полза както на възложителите, така и на тези от изпълнителите, които се стремят да бъдат изрядни.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си