Актуални обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Прилагане на новите моменти в Закона за обществените поръчки (6-7 декември, 2018 г.)

* НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ * СЪДЕБНА ПРАКТИКА * ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ * ДИСКУСИЯ *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
6-7 декември, 2018 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Отново сме изправени пред предизвикателството да въвеждаме нови правила, съгласно измененията на ЗОП, обнародвани в ДВ. бр. 86 от 18 Октомври 2018 г. Поредните промени целят уеднаквяване на практиката и предоставяне на така необходимата за процеса правна сигурност. Измененията на практика обхващат целия цикъл на управление на обществените поръчки, в т.ч. променят се стойностните прагове, въвеждат се нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране, изисквания към профила на купувача и правилата за възлагане чрез обяви, въвеждат се нови моменти при попълване на ЕЕДОП от обединения, както и се дефинира кръгът на задължените лица и т.нар. „трети лица“, поставят се изисквания за доказване компетентността на предложените експерти и други. Съществено се разширяват административно-наказателните състави и се променят понятия, свързани с установяването на административни нарушения при разделянето на обществени поръчки. Налице са изменения при обжалването на обществените поръчки и нови моменти, относими към функциите и контрола на АОП.

За да допринесем за справяне с тези и други предизвикателства в областта на поръчките, ние от ЗОП ПЛЮС организираме национален експертен семинар по материята, в рамките на който да обсъдим и споделим новостите в нормативната уредба и практика, както и да обменим умения, опит и ефективни решения на въпросите, породени от въведените и въвежданите нови правила при разходването на публичния ресурс.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Промяна на ЗОП, обнародвана в ДВ. бр. 86 от 18 Октомври 2018 г.

 • Влизане в сила на промените (октомври 2018, март и ноември 2019 г.);
 • Правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП;
 • Нови документи за доказване на професионална компетентност и други;
 • Изменения при обжалването на обществени поръчки (съгласно промени в ЗОП ДВ. бр. 49 от 12 Юни 2018 г.);
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Отражение на измененията по отношение цикъла на управление на обществените поръчки

 • Промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозната стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забрана за разделяне на обществени поръчки;
 • Нови изисквания към профила на купувача.

“Белите полета” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”.

Често допускани грешки и контролна практика

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС;
 • Възложители: Обмен на електронни документи, комуникация с АОП и ОВ на ЕС, нови образци на решения, обявления и документация, предоставяне на разяснения, профил на купувача и др.
 • Комисия: Работа на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път, допускане и отстраняване, заседания, състав на комисията, промени в състава и др.
 • Участници: електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.

Нови административно-наказателни състави

ВОДЕЩ ЛЕКТОР С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Притежава дългогодишен опит в областта на възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Националния институт на правосъдието, Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на множество публикации в областта на обществените поръчки.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 6 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА” /Част I/

Промени в ЗОП (ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018 г.): Eтапи на въвеждане на измененията – промени влизащи в сила от публикуване на закона, промени в сила от м. март и м. ноември 2019 г. Отражение на измененията по отношение управлението на цикъла на управление на обществените поръчки, промени на стойностните прагове, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране, забрана за разделяне на обществени поръчки, нови изисквания към профила на купувача и правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения, както и дефиниране на нов кръг на задължените лица, представляващи участниците. Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА” /Част II/

Промени в ЗОП (ДВ. бр. 86 от 18 Октомври 2018 г.): Изменения при обжалването на обществените поръчки , в т.ч. изм. и доп. Съгласно промени в ДВ. бр. 49 от 12 Юни 2018 г. Нови моменти свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

 14.00 – 15.30 МОДУЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ”

Цикъл на управление и процесен подход при възлагането. Актуалност на вътрешните правила. Защита на личните данни. Прогнозиране и планиране – определяне и съблюдаване на необходимите процесуални срокове. Организиране на участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Подготовка на оферта. Дискусия.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 МОДУЛ “ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА”

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата. 
Съдебна практика.

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 7 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 МОДУЛ “БЕЛИТЕ ПОЛЕТА НА ЗАКОНА”

Определяне изискванията за лично състояние на участниците. Определяне на критериите за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците – как да не допускаме нарушения на закона. Предоставяне на капацитет от други субекти. Използване на подизпълнители и трети лица. Методика за оценка – как да я съставяме законосъобразно. Работа на оценителните комисии. Изисквания към състава на комисиите и процедурни действия. Протоколи и мотиви. Казуси. Дискусия.

Ивайло Стоянов

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ “Новите административно-наказателни разпоредби в ЗОП”.

Ивайло Стоянов

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си