Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Новини

Новите стандартизирани документи на АОП за сектор “Води” – задължителни от 10 септември (обновена)

На 5 септември 2018 г. Агенцията по обществени поръчки публикува стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи. Документите са одобрени със Заповед № ЗМФ-827 от 4 септември 2018 г. на министъра на финансите, издадена на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на ЗОП във връзка с чл. 231 от ЗОП.

Считано от 10 септември 2018 г., новите образци са задължителни за прилагане от възложителите при възлагане на обществени поръчки за инфраструктурни проекти в сектор „Води“, финансирани с национални средства или по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Посочените източници на финансиране /национално и с европейски средства/ са и най-популярните като комбинация от финансови ресурси, с оглед практиката по обществени поръчки у нас. Самото наименование на сектор от държавното управление – сферата на водите, използван в заповедта за обявяването на стандартизираните образци, за да се отличи в кои случаи те ще важат, създава впечатлението, че се касае единствено за възлагането на обществени поръчки в периметъра на действие и контрол на екологичните органи у нас. Замисълът изглежда съвсем различен, като се отчете обстоятелството, че изрично са цитирани и други европрограми, освен програма „Околна среда“, с чието финансиране също могат да се строят вече посочените видове съоръжения.

Припомняме че, при необходимост АОП може да е адресат на запитванията по ЗОП, когато възложителите се нуждаят от методическа помощ и съдействие. Следва да се отбележи, че за изясняване на действителната воля на издателя на заповедта би могло от името на заинтересования възложител да се отправи нарочно запитване до АОП с конкретно съдържание, отнасящо се възникналия казус. До получаването на писмен отговор, поясняващ вече публикуваната информация, би било добра практика правилата, съдържащи се в образците, да се спазват и съобразяват във възможно най-голяма степен. В този смисъл възможната аргументация ще е следната. Доколкото в цитирания акт на министъра на финансите се споменават конкретни оперативни програми, анализът на издадената заповед показва, че нововъведените проекти би следвало да се прилагат от бенефициентите по трите програми, възлагащи обществени поръчки, независимо от това към коя категория възложители принадлежат.

Разграничение на отделните проектодокументи може да се направи и по критерия предмет на възлаганата обществена поръчка.

Първата група документи се отнася до обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води и ВиК мрежи. Разработени като образци са както договор за инженеринг, така и документи, свързани с подготовката и провеждането на процедурата за обществена поръчка – изисквания на възложителя, ценово и техническо предложение и др.

Втората група документи се отнася до случаите на възлагане на обществени поръчки за строителство на ВиК мрежи. Най-важният документ в тази група е предложеният като проект договор за строителство. Сред образците присъстват както документи, които по правило се разработват от възложители – технически спецификации, така и такива, които служат да се опише и представи по най-добрия начин предлаганото от кандидата или участника изпълнение – приложение към офертата и предложение за изпълнение на строителство.

Третата група документи имат значение за осъществяването на строителния надзор по FIDIC. И тук методическата помощ на АОП не се е ограничила само до проект на договор, тъй като на вниманието на възложителите у нас се предлага и проект на техническо задание.

Припомняме, че на основание чл. 231, ал. 1 от ЗОП възложителите са длъжни да прилагат стандартизираните изисквания и документи, освен когато неприлагането им произтича от естеството на поръчката. Както и във връзка с оповестените преди септември 2018 г. стандартизираните изисквания и документи, задължението те да се прилагат не е абсолютно. Възложителите могат да не използват публикуваните образци за сектор „Води“, ако разполагат с мотиви относно несъвместимостта им спрямо естеството на поръчката. Мотивите се представят в писмен вид и се съхраняват в досието на обществената поръчка.

Както и досега, стандартизираните документи и изисквания са достъпни за всички потребители на Портала за обществени поръчки в тематична област „Образци и списъци“ – „Стандартизирани документи“. Документите може да намерите тук.

Източник: АОП

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си