Списание "ЗОП+" ви кани на ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ: Електронно възлагане и нови моменти в законодателството по обществени поръчки (гр. София, 18-19 април, 2019 г.). На събитието за първи път ще се проведе ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП! Очакваме ви!
Актуални обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Нови моменти в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 1 март 2019 г. (7-8 МАРТ, 2019 г.)

* ПРАКТИКА И КАЗУСИ * НОВИ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ * ПРАКТИКА НА АДФИ И АОП *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
7-8 март, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Отново сме изправени пред предизвикателството да въвеждаме нови правила, съгласно измененията на ЗОП, обнародвани в ДВ. бр. 86, и проекта за промяна на Правилника за прилагане на ЗОП, които ще влязат в сила през март 2019 г. Измененията на практика обхващат целия цикъл на управление на обществените поръчки, в т.ч. променят се стойностните прагове, въвеждат се нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране, към профила на купувача и възлагането чрез обяви, попълването на ЕЕДОП от обединения, дефинира се кръгът на задължените лица и т.нар. „трети лица“, поставят се нови изисквания за доказване компетентността на експерти и т.н.

За да допринесем за справяне с тези и всички други предизвикателства в областта на поръчките, ние от ЗОП ПЛЮС организираме експертен семинар по материята, в рамките на който да обсъдим и споделим новостите в нормативната уредба и практика, както и да обменим умения, опит и ефективни решения. За да сме готови за предстоящите изпитания, които освен всичко посочено, включват и съществено разширяване на административно-наказателните състави и промяна на редица понятия, свързани с установяването на нарушения при разделянето на обществени поръчки. А към тях задължително трябва да добавим и измененията при обжалването и новите моменти, свързани с контрола на АОПВъв връзка с които ще бъде проведен и специален модул с практика на АДФИ и АОП от приемане на закона през 2016 г. до момента.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Промяна на ЗОП (ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г.) и коментар на новите моменти в ППЗОП

 • Правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП;
 • Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Отражение на измененията по отношение цикъла на управление на обществените поръчки

 • Промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Нови моменти в предварителния контрол на АОП;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС;
 • Електронни обществени поръчки и системата „ЦАИС“ на АОП, практика на предварителния контрол

“Белите полета” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

Често допускани грешки и контролна практика

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС, практика по обжалването на обществените поръчки (съгласно промени в ЗОП ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.);
 • Възложители: Методики за оценка, критерии за подбор, попълване на обявление, проекти на договор и др.;
 • Комисия: Състав, разглеждане на оферти, отстраняване на участници, прилагане на чл. 72 от ЗОП и др.;
 • Участници: Електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.

Нови административно-наказателни състави в сила от 01 Март 2019 г.

 • Нови състави и практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Валентин Панчев, член на НСЕОП и консултант на сп. ЗОП ПЛЮС. Работил е като началник на Сектор „Контрол на обществените поръчки, финансирани с европейски средства” на АОП.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 7 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Изменения на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“ и други. Новите моменти при обжалването.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 МОДУЛ „ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица.

12.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „СЪДЕБНА ПРАКТИКА”

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

 14.00 – 15.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТА”

Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 8 МАРТ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПРАКТИКА НА АДФИ”

Нови административно-наказателни състави на ЗОП в сила от 01 март 2019 г. Практика на Агенцията за държавна финансова инспекция по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП – Съдебна практика.

Ивайло Стоянов

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПРАКТИКА НА АОП”

Нови моменти в предварителния контрол на АОП. Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС.

Валентин Панчев

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си