Актуални обученияНовини

НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР: Прилагане и нови моменти в законодателството по обществени поръчки (27 февруари – 1 март, 2019 г.)

* НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ * СЪДЕБНА ПРАКТИКА * ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ * ПРАКТИКА НА АДФИ И АОП *

Хотел “Стражите” ****
гр. Банско
27 февруари – 1 март, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

В началото на 2019 г. на всички нас ни предстои да осъществим една от най-големите реформи в областта на обществените поръчки след присъединяването на страната ни към ЕС. Този път ще трябва да се справим както с мащабното прекрояване на нормативната уредба в сектора, дошло с измененията на ЗОП обнародвани в ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018 г., така и с преминаването към режим на задължително електронно възлагане. Сериозността на прехода нараства и предвид още едно изпитание – предстоящото изменение на Правилника за прилагане на ЗОП, което ще е факт в началото на март 2019 г.
За да допринесем за справяне с тези предизвикателства в областта на поръчките, ние от ЗОП ПЛЮС организираме Национален зимен експертен семинар по материята. В периода 27 февруари – 1 март 2019 г., сред природните красоти на гр. Банско, ще съберем колеги от цялата страна, за да се подготвим за предстоящия преход като обсъдим и споделим новостите в нормативната уредба и практика, съответно като обменим умения, опит и ефективни решения на въпросите, породени от въведените и въвежданите нови правила при разходването на публичния ресурс. За да бъде срещата ни максимално полезна, след лекторите планираме да бъдат както топ консултанти на ЗОП ПЛЮС, така и съдия от Върховния административен съд!

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Промяна на ЗОП (ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г.) и коментар на новите моменти в ППЗОП

 • Правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП;
 • Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Отражение на измененията по отношение цикъла на управление на обществените поръчки

 • Промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Нови моменти в предварителния контрол на АОП;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС;
 • Електронни обществени поръчки и системата „ЦАИС“ на АОП, практика на предварителния контрол

“Белите полета” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

Често допускани грешки и контролна практика

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС, практика по обжалването на обществените поръчки (съгласно промени в ЗОП ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.);
 • Възложители: Методики за оценка, критерии за подбор, попълване на обявление, проекти на договор и др.;
 • Комисия: Състав, разглеждане на оферти, отстраняване на участници, прилагане на чл. 72 от ЗОП и др.;
 • Участници: Електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.

Нови административно-наказателни състави в сила от 01 Март 2019 г.

 • Нови състави и практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

Практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП и вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
 • Валентин Панчев, експерт на НСЕОП и консултант на сп. ЗОП ПЛЮС. Работил е като началник на Сектор „Контрол на обществените поръчки, финансирани с европейски средства” на АОП.
 • Мирослава Георгиева, съдия във Върховния административен съд.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 665 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, попълнен образец на ЕЕДОП, обявление и др. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за институция.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 27 ФЕВРУАРИ /СРЯДА/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.30 Откриване на обучението.
МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”
Изменения на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“ и други. Новите моменти при обжалването.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.00 МОДУЛ “ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица.

17.00 – 18.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “СЪДЕБНА ПРАКТИКА”
Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата.

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 28 ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТА”
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”
Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “ПРАКТИКА НА АДФИ”
Нови административно-наказателни състави на ЗОП в сила от 01 март 2019 г. Практика на Агенцията за държавна финансова инспекция по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП – Съдебна практика.

Ивайло Стоянов

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПРАКТИКА НА АОП”
Нови моменти в предварителния контрол на АОП. Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС.

Валентин Панчев

20.00 Работна вечеря с фолклорна програма в ресторант “Етно” в комплекса на Кемпински Хотел Гранд Арена Банско

ДЕН ТРЕТИ – 1 МАРТ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.00 Закуска

09.30 – 11.00 „Анализ на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част първа). Разграничаване на актовете по администриране на нередности от актовете за определяне на финансовите корекции по основание и размер. Нередността като основание за определяне на финансова корекция – елементи на фактическия състав.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 „Анализ на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част втора). Нарушения, установени при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Редовност на уведомяване за извършена финансова корекция. Институт на предварителното изпълнение на актовете по ЗУСЕСИФ (акцент върху актове за определяне на финансови корекции).

съдия Мирослава Георгиева

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си