Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуални обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Въвеждане в практиката по Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му (15 февруари 2019 г.)

* ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И КАЗУСИ ПО ЗОП И ППЗОП * ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ – ПРАКТИКА НА АДФИ И АОП * НОВИ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
15 февруари, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Отново сме изправени пред предизвикателството да въвеждаме нови правила, съгласно измененията на ЗОП, обнародвани в ДВ. бр.86, съответно заложени в проекта за промяна на Правилника за прилагане на ЗОП, които ще влязат в сила през март 2019 г.

За да допринесем за справяне с тези и други предизвикателства в областта на поръчките, ние от ЗОП ПЛЮС организираме експертен семинар по материята, в рамките на който да обсъдим и споделим новостите в нормативната уредба и практика, както и да обменим умения, опит и ефективни решения.

Курсът е насочен за начинаещи в областта на обществените поръчки, като в рамките на обучението лекторът ще засегне ключовите моменти в прилагане на закона.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Ключови моменти в ЗОП – общи правила и изисквания

Промяна на ЗОП (ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г.) и коментар на новите моменти в ППЗОП

 • Правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП;
 • Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Отражение на измененията по отношение цикъла на управление на обществените поръчки

 • Промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Нови моменти в предварителния контрол на АОП;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС;
 • Електронни обществени поръчки и системата „ЦАИС“ на АОП, практика на предварителния контрол.

“Белите полета” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

Често допускани грешки и контролна практика

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС, практика по обжалването на обществените поръчки (съгласно промени в ЗОП ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.);
 • Възложители: Методики за оценка, критерии за подбор, попълване на обявление, проекти на договор и др.;
 • Комисия: Състав, разглеждане на оферти, отстраняване на участници, прилагане на чл. 72 от ЗОП и др.;
 • Участници: Електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.

Нови административно-наказателни състави в сила от 01 Март 2019 г.

ВОДЕЩ ЛЕКТОР С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 350 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд, кафе-паузи, обучителни материали и др.

Всеки участник ще получи удостоверение за въвеждащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „ОСНОВИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

Ключови моменти в ЗОП – общи правила и изисквания.

Ивайло Стоянов

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 МОДУЛ „НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Изменения на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“ и други. Новите моменти при обжалването.

Ивайло Стоянов

12.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 16.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ПРАВИЛАТА В ДЕЙСТВИЕ”

Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя.

Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

Ивайло Стоянов

16.00 – 16.30 Кафе пауза

16.30 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „СЪДЕБНА ПРАКТИКА”

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата. Контролна практика на АОП и АДФИ.

Ивайло Стоянов

17.30 Финална дискусия и закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си