Включете се в следващото ни обучение по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, което ще се проведе на 26 и 27 септември в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Предстоят промени и в системата на централизираното възлагане

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Общественото обсъждане стартира на 28.01.2019 г. и ще продължи един месец.

Както е посочено в приложения доклад, с изменението се цели актуализация на продуктовия обхват на централизираното възлагане, прецизиране на кръга от потребители и на отношенията им с ЦОП в светлината на цялостното електронизиране на възлагателния процес. С проекта на постановление са предложени няколко изменения по отношение на нормативната рамка на централизираното възлагане.

На първо място, актуализиран е кръгът от потребители на централизираното възлагане. Обособени са две групи възложители: такива, които са задължени да ползват услугите на ЦОП (Приложение 1), и факултативни (Приложение 2 от проекта на акт). Сред потребителите на ЦОП ще присъстват администрациите, които са органи на изпълнителната власт. Към досегашните задължителни потребители се добавят и Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за ядрено регулиране и Държавната комисия по сигурността на информацията.

Към кръга на факултативните потребители, в който досега влизаха т. нар. „независимите регулатори“ и Държавна агенция „Национална сигурност“, ще попаднат Сметната палата, както и Центровете за спешна медицинска помощ и Националният и регионалните центрове по трансфузионна хематология. С проекта се заличава особената група на потребителите от системата на здравеопазването (Приложение 3 към чл. 4, ал. 1, т. 4), които досега бяха включени като задължителни потребители на ЦОП по отношение на доставките на горива.

Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са разпределени в двете големи групи – задължителни и факултативни. Изцяло се заличават психиатричните болници и домовете за медико-социални грижи за деца.Направени са и промени, свързани с кръга от потребителите, са следствие от законодателни, структурни или организационни промени в администрациите.

Второ, проектът предвижда изменение на продуктовия обхват на доставките и услугите, възлагани от ЦОП. Предлага се отпадане на доставката по буква „ж“ от т. 1 на чл. 3 от постановлението – „софтуер за операционни системи и приложен софтуер за създаване, редактиране и форматиране на електронни документи“. Мотивите за това са, че софтуерната обезпеченост на администрациите на органите на изпълнителната власт дългогодишно се осигурява от Администрацията на Министерския съвет.

Останалите изменения целят прецизиране на правилата за комуникация между ЦОП и възложителите. Допълненията по отношение на използването на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки и директните препратки към Закона за обществените поръчки (ЗОП) са продиктувани от промените на законово ниво, които не са били съобразени до този момент в подзаконовата уредба.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си