Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Актуално

Нов законопроект улеснява изпълнението на европроекти с участието на Висшия съдебен съвет

Един от най-новите законопроекти, внесени за разглеждане от народните представители, предлага промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Както показва справка на сайта на Народното събрание, законопроектът е регистриран под номер 954-01-7 от 12.02.2019 г. Негови вносители са група народни представители.

Предвижда се създаването на нов параграф в Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ, който да уреди статута на юристите и други специалисти, работещи в институциите от съдебната система. Участието им в работата по европроекти се обвързва с наличието на определени задачи и цели въз основа на някои от стратегическите документи в сферата на правосъдието у нас. В този случай посочените лица ще се считат за такива по чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, като дейностите се възлагат от оправомощения ръководител или координатор на проект. Припомняме, че според чл. 49, ал. 2, т. 1 от ЗУСЕСИФ за определянето на изпълнител за дейности – обект на обществена поръчка, се прилагат правилата, предвидени в Закона за обществените поръчки, когато бенефициентът е възложител по смисъла на същия закон. Изключение е предвидено в чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, чиято разпоредба допуска при определени условия за изпълнител на дадена дейност да се определи експерт или служител без да се спазва ЗОП.

Мотивите, съпътстващи внасянето в парламента на новия нормативен акт, се отнасят до изводи, направени във връзка с отделни случаи на изпълнение на проекти предимно по Оперативна програма „Добро управление“, в които като част от екипите за управление или изпълнение участват съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. По обсъжданите европроекти Висшият съдебен съвет се явява бенефициент или партньор заедно с Министерството на правосъдието. В мотивите на законопроекта вносителите му аргументират подготвените допълнения именно с необходимостта споменатите категории лица да допpинесат за успешното изпълнение на предприетите инициативи с европейско финансиране. Установено е също така, че плащанията за подобен род дейности на ВСС превишават праговете за свободно възлагане по ЗОП, а разделянето им би било незаконосъобразно. Затова е необходимо да бъде заплатено възнаграждение на ангажираните с проектите лица, но без да се провежда процедура за обществена поръчка, тъй като провеждането й би било довело до риска предварителното поименно определяне на изпълнител да влезе в противоречие с духа и принципите на ЗОП.

Законопроектът предстои да се разглежда от три комисии – Комисия по бюджет и финанси, която е водеща, и също от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по правни въпроси, като участващи в предварителните обсъждания.

Източник: НС

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си