Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Новини

Променят ЗОП с изменения в Закона за защита на личните данни

Дни след публикуване на поредните промени в нормативната уредба на обществените поръчки – тези в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ. бр.17/26.02.2019 г.), нови модификации бяха направени и в замия закон. Това става с актуалните промени в Закона за защита на личните данни.

Промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) са обнародвани в броя на „Държавен вестник“ от 26 февруари 2019 г. От тях е видно, че по силата на § 49 от ЗИД на ЗЗЛД някои изменения и допълнения са направени и в Закона за обществените поръчки.

Една от промените засяга правилата относно профила на купувача. След измененията, разпоредбата на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП ще предвижда: „При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, единния граждански номер или личния номер на чужденец и подписи на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.“ Въпросната промяна ще породи ефект от 01.03.2019 г.

Друг нов момент в ЗОП е добавената ал. 7 на чл. 48 от закона. Тя влиза в сила от 02.03.2019 г. Според актуализираната редакция, когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

Промяната потвърждава общото мнение на експертната общност за наличие на висока динамика на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Според мнозина това е една контрапродуктивна тенденция с редица неблагоприятни ефекти, включително по отношение на прав­ната сигурност и пред­видимостта на обществените отношения, които са основни принципи на правото.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си