Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Актуални обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Актуални предизвикателства и работещи решения при възлагане на обществени поръчки (30-31 май, 2019 г.)

* НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО * РАБОТА С ЦАИС-ЕОП * ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА * ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА И НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
30-31 май, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Докато свикваме с поредните мащабни промени в законодателството по обществени поръчки, породили действие в началото ма месец март тази година, и се настройваме и подготвяме за прехода към електронно възлагане на обществени поръчки, планиран за есента с влизане в сила на задължението за използване на централизираната платформа ЦАИС ЕОП, практиката не забавя нито за миг своя ход и предизвикателствата при прилагане на ЗОП и ППЗОП неизменно съпътстват ежедневната работа на експертите, професионално ангажирани с тази материя. Това с още по-голяма сила важи за поръчките с европейско финансиране, където на картата на законосъобразното разходване на наличните средства са заложени не само несимволични финансови суми и реализирането на важни за обществото цели, но и репутацията на отделните възложители и България като цяло.

Всички тези сериозни изпитания изискват не само отдаденост и отговорност, но и висока професионална подготовка при прилагането на всяка една алинея от приложимите нормативни актове. За да подпомогнем изграждането на това така необходимо ноу-хау, което е ключ към актуалните предизвикателства на професията и за да насърчим обмена на добри практики и работещи решения, ние организираме поредно професионално обучение. На него не само ще “разшифроваме” новите моменти в законодателството, но и ще споделим най-ефективните подходи за тяхното спазване, в контекста на най-често допусканите грешки и практиката на АОП, АДФИ, Сметна палата, КЗК, ВАС, управляващите и одитни органи.

Специален акцент на събитието ще е възлагането на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, често допусканите грешки и добрите практики. Наред с това, в отговор на големия интерес и множеството запитвания, в това събитие също ще включим специален работен модул за работа с платформа за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП) с интерактивни средства, за да сме подготвени за 01.11.2019 г.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

ПРОМЕНИТЕ в ЗОП (ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г.) и ППЗОП (ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.)

 • Правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП;
 • Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Отражение на нормативните промени върху цикъла на УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 • Промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Нови моменти в предварителния контрол на АОП;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС;
 • Електронно възлагане – нови моменти по отношение на процедурите и работата на комисиите.

БЕЛИТЕ ПОЛЕТА” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

Често ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ и КОНТРОЛНА ПРАКТИКА

 • Критични точки при възлагането на обществени поръчки
  • Възложители: Методики за оценка, критерии за подбор, попълване на обявление, проекти на договор и др.;
  • Комисия: Състав, разглеждане на оферти, отстраняване на участници, прилагане на чл. 72 от ЗОП и др.;
  • Участници: Електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.
 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС, практика по обжалването на обществените поръчки (съгласно промени в ЗОП ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.);
 • Нови административно-наказателни състави в сила от 01 Март 2019 г.и практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

Актуални моменти при възлагането на ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

 • Действаща нормативна уредба при управление на средствата от ЕСИФ
 • Несъответствията със ЗОП и ППЗОП като основания за налагане на финансови корекцииключови становища на управляващите и одитиращите органи, добри практики

Практическа работа с ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ (ЦАИС ЕОП)

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане;
 • Изисквания за работа с централизираната информационна система;
 • Регистрация в платформата (като възложител и като стопански субект);
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Дора Бурова, директор на дирекция “Правно осигуряване на одитната дейност ” в ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС).
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 30 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Изменения на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Пазарни проучвания и прогнозна стойност. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“, новите правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.30 МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СЪДЕБНА ПРАКТИКА”
Нови моменти във вътрешните правила по ЗОП.
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Възлагателни действия при процедурите и събирането на оферти с обява. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка. Нови правила относно методиките за оценка.

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП – в светлината на измененията в сила от м. март 2019 г. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка. Мотивиране на актовете на възложителя. Критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата. Практика на АДФИ.

13.30 – 14.30 Работен обяд в ресторанта на хотела

 14.00 – 15.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДГОТОВКА И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”
ЗА УЧАСТНИЦИ:
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите). 

Ивайло Стоянов

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”
Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане
РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”: Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията.
РОЛЯ “УЧАСТНИК”: Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП.

Екип обучители на НСЕОП

ДЕН ВТОРИ – 31 МАЙ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА”

Действаща нормативна уредба при управление на средствата от ЕСИФ. Несъответствията със ЗОП и ППЗОП като основания за налагане на финансови корекции. Ключови становища на управляващите и одитиращи органи. Добри практики при възлагането на обществени поръчки с европейски средства.

Дора Бурова

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПРАКТИКА НА АОП И АДФИ”

Нови моменти в предварителния контрол на АОП. Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС. Нови състави и практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

Ивайло Стоянов

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си