Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Актуални обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Новите правила по обществени поръчки в действие (5-7 юни, 2019 г.)

* НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ * РАБОТА С ЦАИС ЕОП: Е-ПОРЪЧКИ С ИНТЕРАКТИВНИ СРЕДСТВА * ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА *

Хотел “Глобус” ****
к.к. Слънчев бряг
5-7 юни, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Няколко месеца след влизане в сила на промените в ЗОП и ППЗОП от началото на март вече ще бъде събрана достатъчно информация от практиката, за да направим анализ доколко успешно бе изменена нормативната уредба и къде е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за оптимизиране на действащите правила.

За целта организираме това специализирано обучение, на което в началото на лятото възнамеряваме да съберем в к.к. Слънчев бряг представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим предизвикателствата, които срещаме в хода на прехода към дигитално възлагане. А и за да обменим ноу-хау за най-ефективните начини за справяне с “тесните” места на закона и правилника, съобразявайки актуалната практика на ОСЕС, КЗК, ВАС, АОП, Сметна палата и АДФИ, управляващите и одитните органи.

Специален акцент на събитието ще е възлагането на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, често допусканите грешки и добрите практики. Естествено, в рамките на обучението ще разгледаме и други горещи въпроси от дневния ред на експерта по ЗОП. На събитието реализираме специален работен модул за работа с платформа за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП) с интерактивни средства, за да сме подготвени за 01.11.2019 г.

За да бъде срещата ни максимално полезна, след лекторите планираме да бъдат както водещи консултанти на Списание “ЗОП+”, така и топ юрист от ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС) и съдия от Върховния административен съд!

*** МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ! ***

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се проведе в хотел Глобус ****, к.к. Слънчев бряг. Хотелът се намира на първа линия до плажа в централната част на Слънчев бряг. Има благоприятно разположение – в непосредствена близост до плажа и същевременно в сърцето на курорта. Плажната ивица е с дължина от около 10 км и ширина 30-60 метра, със ситен златистожълт пясък и равно пясъчно дъно.

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

ПРОМЕНИТЕ в ЗОП (ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г.) и ППЗОП (ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.)

 • Правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП;
 • Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Отражение на нормативните промени върху цикъла на УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 • Промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Нови моменти в предварителния контрол на АОП;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС;
 • Електронни обществени поръчки и работа с платформата „ЦАИС ЕОП“.

БЕЛИТЕ ПОЛЕТА” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

Често ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ и КОНТРОЛНА ПРАКТИКА

 • Критични точки при възлагането на обществени поръчки
  • Възложители: Методики за оценка, критерии за подбор, попълване на обявление, проекти на договор и др.;
  • Комисия: Състав, разглеждане на оферти, отстраняване на участници, прилагане на чл. 72 от ЗОП и др.;
  • Участници: Електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.
 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС, практика по обжалването на обществените поръчки (съгласно промени в ЗОП ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.);
 • Нови административно-наказателни състави в сила от 01 Март 2019 г. и практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

Актуални моменти при възлагането на ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

 • Действаща нормативна уредба при управление на средствата от ЕСИФ
 • Несъответствията със ЗОП и ППЗОП като основания за налагане на финансови корекцииключови становища на управляващите и одитиращите органи, добри практики
 • ПРАКТИКА НА ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
 • Дора Бурова, директор на дирекция “Правно осигуряване на одитната дейност” в ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС)
 • Мирослава Георгиева, съдия във Върховния административен съд
 • Екип от експерти на НСЕОП

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 675 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, Сборник нормативни актове ЗОП и ППЗОП. Доплащането за нощувкa в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за организация/институция.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу. Заплащането се извършва единствено след изпратена заявка и получено потвърждение.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 5 ЮНИ /СРЯДА/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.30 Откриване на обучението.
МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”
Изменения на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Пазарни проучвания и прогнозна стойност. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“, новите правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СЪДЕБНА ПРАКТИКА”
Нови моменти във вътрешните правила по ЗОП.
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Възлагателни действия при процедурите и събирането на оферти с обява. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка. Нови правила относно методиките за оценка.

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП – в светлината на измененията в сила от м. март 2019 г. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка. Мотивиране на актовете на възложителя. Критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата. Практика на АДФИ.

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 6 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 „Анализ на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част първа). Разграничаване на актовете по администриране на нередности от актовете за определяне на финансовите корекции по основание и размер. Нередността като основание за определяне на финансова корекция – елементи на фактическия състав.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00

„Анализ на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част втора). Нарушения, установени при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Редовност на уведомяване за извършена финансова корекция. Институт на предварителното изпълнение на актовете по ЗУСЕСИФ (акцент върху актове за определяне на финансови корекции).

съдия Мирослава Георгиева

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 16.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”
Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане
РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”: Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията.
РОЛЯ “УЧАСТНИК”: Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП.

Екип обучители на НСЕОП

20.00 Изнесена работна вечеря с програма

ДЕН ТРЕТИ – 7 ЮНИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.00 Закуска

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА” (част 1)
Действаща нормативна уредба при управление на средствата от ЕСИФ. Налагане на финансови корекции за нарушения при изпълнение на проекти с европейско финансиране.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА” (част 2)
Несъответствията със ЗОП и ППЗОП като основания за налагане на финансови корекции. Ключови становища на управляващите и одитиращи органи. Добри практики при възлагането на обществени поръчки с европейски средства.

Дора Бурова

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си