Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

КЗК се отчете за 2018 г., по ЗОП най-обжалвани са решенията за избор на изпълнител

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е готова с отчетния си доклад за 2018 г. Това става ясно от публикация на сайта на специализирания орган от 20.05.2019 г. Важна част от документа е посветена на дейността по упражняване на правомощията на Комисията да разглежда и да се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители в процедури по възлагане на обществена поръчка съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Според оповестената информация, през отчетния период в деловодството на КЗК са депозирани 1420 жалби по ЗОП, което е с 98 повече в сравнение с 2017 г. Най-голям дял сред тях имат производствата, които касаят процедури за обществени поръчки, обявени в „Официален вестник“ на Европейския съюз, които, обаче, не се финансират от ЕСИФ. По различни причини образуваните производства са по-малко от подадените жалби, или 981 на брой. В доклада не се спестява и фактът, че 19 от тези производства са по повод на влязло в сила решение или определение на Върховния административен съд, с което се отменя акт на КЗК и преписката се връща за ново разглеждане и произнасяне.

Посочено е също така, че през 2018 г. КЗК е постановила общо 744 решения. От огласените данни може да се направи изводът, че по-голямата част от тях са в полза на възложителите. Става дума за решенията, с които КЗК оставя жалбата без уважение. В други 78 случаи КЗК отменя като незаконосъобразно решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Интерес представляват и примерите за санкционирани възложители, които са сключили договор за обществена поръчка въпреки допуснатите от тях нарушения. За периода 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са постановени 7 решения по ЗОП, с които са наложени имуществени санкции общо в размер на 53 740,78 лв. Трима възложители са санкционирани с парична сума в размер 3% от стойността на сключения договор, а санкцията на останалите четирима възложители е в рамките на прага от 10 % от стойността на сключения договор.

През отчетния период КЗК се е произнесла с определение по 250 искания за налагане на временна мярка „спиране“, по-голямата част от които не са уважени. Що се отнася до статистиката за случаите на допуснато от КЗК предварително изпълнение на решения на възложители, то оповестената статистика сочи, че почти равен брой искания са уважени, съответно оставени без уважение.

Извън сухата статистика, като качествено изражение на извършеното, в доклада се достига до заключението, че най-често обжалваният акт на възложителя в процедурите по възлагане на обществени поръчки е решението за класиране на участниците и избор на изпълнител. През 2018 г. КЗК е постановила 480 бр. решения по повод на жалби срещу осъществения избор на изпълнител. Значителен превес се наблюдава в броя на жалбите срещу решения за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, в сравнение с жалбите, които са срещу решения за прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки. Жалбите насочени само срещу решения, с които се одобрява обявление за изменение или допълнителна информация, са сравнително малък брой.

През 2018 г. КЗК е постановила 152 решения, които коментират откриване на процедура. Решенията по повод на жалби срещу решения за прекратяване на процедурата са 53. Обобщените данни отчитат, че не са обжалвани обявления за доброволна прозрачност.

Констатирано е, че разпределението на жалбите предвид предмета на обществените поръчки се запазва спрямо предходните години. Това разпределение е следното: СМР – основно в сферата на поддържането и рехабилитацията на пътищата и улици в населени/извън населени места и изпълнение на програмата за осигуряване на енергийна ефективност, както и СМР на други обекти; СМР и услуги в сферата на ЖП транспорта; доставка на храна и хранителни продукти; доставка на медицинска апаратура, консумативи и лекарства; охранителна дейност; други – сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на отпадъци; застрахователни услуги, доставка на компютри, хардуер, софтуер и др. Анализите сочат, че при оспорване на решение за избор на изпълнител най-често се твърди незаконосъобразно отстраняване/класиране на участници, неправилно прилагане на методиката за оценка или немотивираност на акта.

Полезна за възложителите в бъдещата им работа е кратката справка за приноса на КЗК в установяването на възможно по-правилна интерпретация на волята на законодателя при прилагането на законовите норми. В това отношение следва да се отбележи, че през отчетния период едни от най-обсъжданите правни въпроси в практиката на КЗК са били тези, свързани с категориите лица и формите на участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, респективно в изпълнението на поръчките. Става дума за третите лица, подизпълнителите и обединенията.

С Решение № 932 от 04.09.2018 г. (оставено в сила с Решение № 160 от 07.01.2019 г. на Върховния административен съд) КЗК прие, че икономическите оператори могат да използват капацитета на други субекти (трети лица) за доказване на предходен опит, но само при обществени поръчки с предмет строителство или предоставяне на услуга. Извън обхвата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП остават обществените поръчки с предмет доставки.

Важно разграничение между експертите (които са част от екипа на определен участник), подизпълнителите и третите лица се съдържа във влязлото в сила Решение № 1391 от 13.12.2018 г. на КЗК. Изследван е въпросът кои категории лица в кои случаи представят ЕЕДОП. Приложението на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 и чл.66 от ЗОП е разгледано и в Решение № 264 от 08.03.2018 г. на КЗК (оставено в сила с Решение № 6628 от 21.05.2018 г. на ВАС).

В оповестения документ специално внимание се отделя и на приоритетите в новата 2019 г. КЗК се очаква да фокусира работата си в няколко направления, едно от които е прецизното разрешаване на спорове по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Пълният текст на доклада и точните данни може да се видите тук.

Източник: КЗК

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си