Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуални обучения

Практическо обучение по ЗОП: КАК ЩЕ ПОДАВАМЕ ОФЕРТИТЕ СИ ОТ 1 НОЕМВРИ (25-26 юли, 2019 г.)

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЦАИС ЕОП

* НОВИ РАЗПОРЕДБИ * ПРАКТИКА И КАЗУСИ * РАБОТА С ЦАИС ЕОП *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
25-26 юли, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Началото на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП вече чука на вратата и макар лятото обичайно да е посветено на отпуски и заслужен отдих, тази година за високите сезонни температури ще допринася и необходимостта за настройка и подготовка за дългоочаквания дигитален преход, планиран за 01.11.2019 г.

За да бъде успешен вече течащият преход към електронно възлагане е необходимо не само добро познаване на актуалните нормативни промени, но и изграждане на изцяло нови умения за справяне с променените правила и навлизащите нови софтуерни решения. Всичко това няма как да се случи без солидно професионално обучение и практическа подготовка особено що се отнася до функционалните възможности и изискванията за работа с ЦАИС ЕОП. Поради всички тези причини дори в разгара на лятото продължаваме с обучителните събития, предназначени да подготвят по възможно най-оптимален начин професионалната общност за осъществяване на промяната.

На това поредно професионално обучение отново сме ангажирали за лектори водещи експерти в областта на обществените поръчки, за да продължим да подпомагаме изграждането на така необходимото ноу-хау, което е ключ към актуалните предизвикателства на професията и за да насърчим обмена на добри практики и работещи решения.

Основен акцент на тренинга ще е разработеният от нашите консултанти специален интерактивен модул за работа с ЦАИС ЕОП, с детайлизирани модули за участници и за възложители.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЦАИС ЕОП

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложима нормативна уредба в сила от 01 ноември 2019 г.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Регистрация в платформата като стопански субект;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие;
 • Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП;
 • Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други съществени моменти от процеса.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Регистрация в платформата (като възложител и като стопански субект);
 • Отражение на нормативните промени относно електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност;
 • Поддържане на досие на обществената поръчка;
 • Регистрация в платформата (като възложител) – заповеди и длъжностни характеристики;
 • Администратор на системата и определяне на роли в системата;
 • Указания на АОП по системата;
 • Подготовка на обществената поръчка в системата, промяна на  условията, обявяване, кореспонденция между страните и връчване на решения;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС, изисквания към обявата и процедурите;
 • Прилагане на чл. 72 от ЗОП, работа на комисията – изисквания към комисията и други.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на Агенцията по обществени поръчки.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 25 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:

Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност; Поддържане на досие на обществената поръчка; Регистрация в платформата (като възложител) – заповеди и длъжностни характеристики; Администратор на системата и определяне на роли в системата.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

РОЛЯ “УЧАСТНИК”:

Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Регистрация в платформата като стопански субект; Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър; Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП; Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа, и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

ДЕН ВТОРИ – 25 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Указания на АОП по системата; Подготовка на обществената поръчка в системата, промяна на условията, обявяване, кореспонденция между страните и връчване на решения; Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС, изисквания към обявата и процедурите; Прилагане на чл. 72 от ЗОП, работа на комисията – изисквания към комисията и други. Други нормативни промени в сила от 01.11.2019 г.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП. Обсъждане, дискусия и въпроси.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си