Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуални обучения

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ: Нормативни промени и актуални предизвикателства преди старта на електронното възлагане на обществени поръчки (25-26 юли, 2019 г.)

* НОВИ РАЗПОРЕДБИ * ПРАКТИКА И КАЗУСИ * РАБОТА С ЦАИС ЕОП *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
25-26 юли, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Началото на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП вече чука на вратата и макар лятото обичайно да е посветено на отпуски и заслужен отдих, тази година за високите сезонни температури ще допринася и необходимостта за настройка и подготовка за дългоочаквания дигитален преход, планиран за 01.11.2019 г.

За да бъде успешен вече течащият преход към електронно възлагане е необходимо не само добро познаване на актуалните нормативни промени, но и изграждане на изцяло нови умения за справяне с променените правила и навлизащите нови софтуерни решения. Всичко това няма как да се случи без солидно професионално обучение и практическа подготовка особено що се отнася до функционалните възможности и изискванията за работа с ЦАИС ЕОП. Поради всички тези причини дори в разгара на лятото продължаваме с обучителните събития, предназначени да подготвят по възможно най-оптимален начин професионалната общност за осъществяване на промяната.

На това поредно професионално обучение отново сме ангажирали за лектори водещи експерти в областта на обществените поръчки, за да продължим да подпомагаме изграждането на така необходимото ноу-хау, което е ключ към актуалните предизвикателства на професията и за да насърчим обмена на добри практики и работещи решения.

Основен акцент на събитието ще е разработеният от нашите консултанти специален интерактивен модул за работа с ЦАИС ЕОП. Подобаващо внимание ще обърнем и на работещите решения за справяне с най-наболелите предизвикателства при прилагане на ЗОП и ППЗОП, както и на актуалната практика на КЗК, ВАС и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

ПРОМЕНИТЕ в ЗОП и ППЗОП

 • Нови моменти, свързани с правилата за възлагане – процедури и обяви.

Отражение на нормативните промени върху цикъла на УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 • Прогнозиране и предварителни пазарни консултации;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС.

“БЕЛИТЕ ПОЛЕТА” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

Често ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ и КОНТРОЛНА ПРАКТИКА

 • Критични точки при възлагането на обществени поръчки:
  • Възложители: Методики за оценка, критерии за подбор, попълване на обявление, проекти на договор и др.;
  • Комисия: Състав, разглеждане на оферти, отстраняване на участници, прилагане на чл. 72 от ЗОП и др.;
  • Участници: Електронен ЕЕДОП, оферта, електронен подпис, задължения, кореспонденция и др.
 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС, практика по обжалването на обществените поръчки;
 • Нови административно-наказателни състави в сила от 01 Март 2019 г. и практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП.

Практическа работа с ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ (ЦАИС ЕОП)

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане;
 • Изисквания за работа с централизираната информационна система;
 • Регистрация в платформата (като възложител и като стопански субект);
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 25 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Изменения на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Пазарни проучвания и прогнозна стойност. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“, новите правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СЪДЕБНА ПРАКТИКА”

Нови моменти във вътрешните правила по ЗОП. Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Възлагателни действия при процедурите и събирането на оферти с обява. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Нови правила относно методиките за оценка.

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП – в светлината на измененията в сила от м. март 2019 г. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка. Мотивиране на актовете на възложителя. Критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата. Практика на АДФИ.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТА”

ЗА УЧАСТНИЦИ: Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията. Преглед на попълнени образци (обявление и примерни методики за оценка).

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 25 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП” (част 1)

Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане.

РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”: Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП” (част 2)

РОЛЯ “УЧАСТНИК”: Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП.

Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си