Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Актуални обученияНовини

Практическо обучение по ЗОП: ДИГИТАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 1 НОЕМВРИ (10-11 октомври, 2019 г. – местата са изчерпани)

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП В ЦАИС ЕОП

* НОВИ РАЗПОРЕДБИ * ПРАКТИКА И КАЗУСИ * РАБОТА С ЦАИС ЕОП *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
10-11 октомври, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обратното броене до началото на задължителното електронно възлагане чрез ЦАИС, което е представено и на Портала за обществени поръчки, неумолимо наближава своя край, планиран за 01.11.2019 г.

За да продължим започнатото в осъществяване на своята мисия да съдействаме за развитие на експертизата на професионално ангажираните с работа по ЗОП колеги, а и да облекчим преминаването през предстоящия период на дигитални предизвикателства, ще реализираме поредно практичеко обучение, на което подробно да представим функционалните възможности и изискванията за работа с ЦАИС ЕОП, съответно да се потопим в реалната дейност по използване на тази платформа при съблюдаване на изискванията на Закона за обществените поръчки и другите нормативни актове, приложими при възлагане на обществени поръчки.

И на това професионално обучение сме се погрижили Ваши пътеводители в неизследваните територии на електронното възлагане да бъдат водещи експерти в областта на обществените поръчки, с подкрепата и напътствието на които заедно да осъществим пълноценен преход към новите практики при работата по ЗОП. Като разучим актуалните правила и усвоим подпомогнати от ИКТ методи на работа чрез обмен на ноу-хау и активно споделяне на добри практики и работещи решения.

В продължение и потвърждение на горното, и на това наше събитие главен фокус ще бъде изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП посредством интерактивно представяне на работата с ЦАИС ЕОП чрез детайлизирани модули за участници и за възложители. Очакваме Ви!

Всички места за обучението на 10-11 октомври вече са заети! Заповядайте на обучението ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, което ще се проведе на 11-12 ноември!

 

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЦАИС ЕОП

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложима нормативна уредба в сила от 01 ноември 2019 г.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Регистрация в платформата като стопански субект;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие;
 • Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП;
 • Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други съществени моменти от процеса.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Регистрация в платформата (като възложител и като стопански субект);
 • Отражение на нормативните промени относно електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност;
 • Поддържане на досие на обществената поръчка;
 • Регистрация в платформата (като възложител) – заповеди и длъжностни характеристики;
 • Администратор на системата и определяне на роли в системата;
 • Указания на АОП по системата;
 • Подготовка на обществената поръчка в системата, промяна на  условията, обявяване, кореспонденция между страните и връчване на решения;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС, изисквания към обявата и процедурите;
 • Прилагане на чл. 72 от ЗОП, работа на комисията – изисквания към комисията и други.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на Агенцията по обществени поръчки.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Всички места за обучението на 10-11 октомври вече са заети! Заповядайте на обучението ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, което ще се проведе на 11-12 ноември!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 10 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:

Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност; Поддържане на досие на обществената поръчка; Регистрация в платформата (като възложител) – заповеди и длъжностни характеристики; Администратор на системата и определяне на роли в системата.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

РОЛЯ “УЧАСТНИК”:

Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Регистрация в платформата като стопански субект; Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър; Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП; Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа, и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

ДЕН ВТОРИ – 11 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Указания на АОП по системата; Подготовка на обществената поръчка в системата, промяна на условията, обявяване, кореспонденция между страните и връчване на решения; Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС, изисквания към обявата и процедурите; Прилагане на чл. 72 от ЗОП, работа на комисията – изисквания към комисията и други. Други нормативни промени в сила от 01.11.2019 г.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП. Обсъждане, дискусия и въпроси.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си