Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Актуални обученияНовини

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Новите правила за електронни поръчки в сила от началото на 2020 година (4-6 декември, 2019 г.)

* НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ * РАБОТА С "ЦАИС ЕОП" * ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В Е-ПОРЪЧКИ

“УЕЛНЕС ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ****
гр. Банско
4-6 декември, 2019 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Задължителното електронно възлагане и участие в процедури по ЗОП чрез единната централизирана система „ЦАИС ЕОП“ на Агенцията по обществени поръчки, което ще се реализира от началото на 2020 г., поставя пред всички ангажирани с материята на обществените поръчки нови експертни изисквания, променени правила и методи на работа, съответно необходимост от обмяна на опит и практики за прилагане на закона в дигитална среда.

За да отговорим на всички тези предизвикателства, ние от Списание “ЗОП ПЛЮС” организираме специално професионално обучение в чисто новата перла на зимното бижу гр. Банско – “Уелнес хотел България”. В рамките на събитието възнамеряваме да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да открием подобаващо “дигиталната ера” в работата по ЗОП. Като обсъдим най-ефективните начини за справяне с електронните поръчки в платформата „ЦАИС ЕОП“. А и като Ви запознаем с новите моменти в прилагането на ЗОП и оспорването на финансови корекции, съобразявайки актуалната практика на ВАС, КЗК, АОП и АДФИ.

Тъй като процесът на учене и привикване с новите електронни реалности продължава да е в ход, в основата и на това наше обучително събитие ще бъде изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно представяне на работата на Централизираната платформа чрез детайлизирани модули.

А за да бъде срещата ни максимално полезна, след лекторите планираме да бъде съдия от ВАС и плеяда от експерти – сътрудници и консултанти на Списание “ЗОП ПЛЮС“!

По време на обучението всеки участник ще има на разположение WiFi достъп до Интернет и ще може да влезе със собствено устройство в профила си в ЦАИС ЕОП, или да създаде нова регистрация в системата, както и да постави конкретни въпроси, съответно да получи насоки и съдействие от лекторите за работа със системата!

Присъединете се и вие!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА „ЦАИС ЕОП“

 МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ“ 

 • Акценти от практиката по промените в ЗОП и ППЗОП (ЗИДЗОП от октомври 2019 г. и очаквани промени в проект за промяна на ППЗОП);
 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане и обхват на системата. Изисквания към използваните КЕП в системата;
 • Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на Агенцията по обществени поръчки;
 • Регистрация в платформата – вътрешни документи: заповеди и длъжностни характеристики;
 • Администратор/и на системата и определяне на роли в системата, смяна на длъжностните лица – администратори, замяна чрез АОП, дефиниране на кръга на ангажиментите, осигуряване на проследимост на действията, вътрешно регламентиране на задълженията на длъжностните лица и външните експерти;
 • Нови изисквания към вътрешните правила по чл. 244 от ЗОП за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, изисквания към досието на обществената поръчка – срокове за съхранение и осигуряване на информация и документи при обжалване на обществена поръчка, проверка на контролни органи и други;
 • Практикум: Подготовка на обществена поръчка в системата, вътрешна организация, съгласуване и одитна следа, създаване на решения, обявления, обяви, еЕЕДОП, обявяване на поръчката – подпис КЕП – Възложител, промяна на условията, кореспонденция, искане за разяснения, обосновки, осигуряване на доказателства и връчване на решения;
 • Назначаване и работа на комисията – изисквания към членовете, състав, публичност на действията, разглеждане на офертите, отстраняване по чл. 107 от ЗОП и други.

МОДУЛ „УЧАСТИЕ“ 

 • Регистрация в платформата като стопански субект – упълномощаване. Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Как да търсим подходящи обществени поръчки и необходимата информация, получаване на съобщения за стартирани обществени поръчки – вътрешна организация на работата по участие;
 • Практикум „Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите и условията по поръчката и подаване на оферта – подписване с КЕП, акцент по отделни елементи на изискванията, искане на разяснения чрез системата, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез Централизираната система;
 • Отключване на офертата и ценовото предложение – начин и период на отключване – замяна на ключа при загубване, както и други съществени моменти от процеса.

АКЦЕНТИ И ПРАКТИКА

 • Прилагане на промените ЗОП и ППЗОП в сила от октомври 2018 г., март 2019 г. и началото на 2020 г.;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Правила за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения; кръг на задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, възможности за еквивалентни предложения по чл. 50 от ЗОП, нови моменти при доказване на изискванията за екипа, предлагане на мерки за надеждност, нови документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • Използване капацитета на “трети лица”, определяне и законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

СЪДЕБНА И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА ПО ЗОП И ЗУСЕСИФ

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС по обжалването на обществените поръчки;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП. Практика от предварителния контрол на АОП;
 • Практика на ВАС по прилагане на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове по оспорване на финансови корекции;
 • Практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП и прилагане на административно-наказателните състави.

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Мирослава Георгиева, съдия във Върховния административен съд
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на Агенцията по обществени поръчки.
 • Валентин Панчев, специалист по обществени поръчки и консултант на Списание “ЗОП+” с дългогодишен опит на експертни и ръководни длъжности в ключови ведомства, оглавял сектор “Предварителен контрол на процедури, финансирани с европейски средства” в Агенцията по обществени поръчки.
 • д-р Полина Цокова, юрист, експерт по обществени поръчки с опит в работата по ЗОП в структури на централната държавна администрация, автор на множество публикации по материята на поръчките.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 675 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, Сборник нормативни актове ЗОП и ППЗОП. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. на вечер.

Настаняването е в “Уелнес Хотел България”. При наличност, участниците в обучението могат да избират/предпочитат настаняване и в Хотел “Молерите”. След изчерпване на местата ще предлагаме настаняване и в Хотел “Стражите”. Без значение от мястото на отсядане, на всеки участник ще бъде осигурен непрестанен трансфер от хотела до локацията на обучението. Работните обеди и вечери в рамките на събитието ще се проведат в Механа “Молерите”, а закуските – в съответния хотел на настаняване.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за организация/институция.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу. Заплащането се извършва единствено след изпратена заявка и получено потвърждение.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

По време на обучението всеки участник ще има на раположение WiFi достъп до Интернет и ще може да влезе със собствено устроийство в профила си в ЦАИС ЕОП, или да създаде нова регистрация в системата, както и да постави конкретни въпроси, съответно да получи насоки и съдействие от лекторите за работа със системата!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 4 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/

12.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд в Механа „Молерите“

14.15 – 15.30 Откриване на обучението

МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”
Промените в ЗОП и ППЗОП (ЗИДЗОП от октомври 2019 г. и очаквани промени в проект за промяна на ППЗОП). Ключови възлагателни моменти, нови моменти във вътрешните правила по ЗОП, прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване. Попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност. Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“, новите правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СЪДЕБНА ПРАКТИКА”
Възлагателни действия при процедурите и събирането на оферти с обява. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Работа на комисията, разлики между възлагането чрез обява и процедурите за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка.

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП  в светлината на измененията в сила от м. март 2019 г.)
Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка. Нови правила относно методиките за оценка. Мотивиране на актовете на възложителя. Практика на АДФИ.

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в Механа „Молерите“

ДЕН ВТОРИ – 5 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска в хотела на настаняване

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ “ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане. Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на АОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:

Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Администратор на системата и определяне на роли в системата. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Поддържане на досие на обществената поръчка. Практикум „Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите и условията по поръчката и подаване на оферта, подписване с КЕП, акцент по отделни елементи на изискванията, искане на разяснения чрез системата, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез Централизираната система.

13.00 – 14.00 Работен обяд в Механа „Молерите“

14.00 – 16.30 РОЛЯ “УЧАСТНИК”:

Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Как да търсим в системата необходимата информация за обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки, организация на работата по участие. Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП. Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа, както и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов, Йордан Халаджов, Валентин Панчев и Полина Цокова

20.00 Работна вечеря с програма в Механа „Молерите“

ДЕН ТРЕТИ – 6 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска в хотела на настаняване

09.30 – 11.00 „Анализ на практиката на ВАС по отношение на нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част първа). Разграничаване на актовете по администриране на нередности от актовете за определяне на финансовите корекции по основание и размер. Нередността като основание за определяне на финансова корекция – елементи на фактическия състав.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Нарушения, установени при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Редовност на уведомяване за извършена финансова корекция. Институт на предварителното изпълнение на актовете по ЗУСЕСИФ (акцент върху актове за определяне на финансови корекции).

съдия Мирослава Георгиева

13.00 Закриване на събитието и обяд в Механа „Молерите“

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си